شبیه سازی دمای دانه شلتوک برنج رقم بینام در فرآیند خشک شدن به وسیله روش اجزای محدود


شبیه سازی دمای دانه شلتوک برنج رقم بینام در فرآیند خشک شدن به وسیله روش اجزای محدود
خشک نمودن مصنوعی شلتوک برنج یکی از روشهای متداول نگهداری اون هست.


تکنیک پیوند سبزی‏‎‎‏ها جهت مقابله با بحران ‏‎‎‏های زیست محیطی
خشک کردن سریع می تواند شکستگی و ترکهای داخلی در دانه شلتوک ایجاد کند که این ترکها زمینه را برای شکسته شدن کامل دانه در طول عملیات بعدی فراهم می کند.


اصول علمی اصلاح نژاد طیوردر صنعت مرغداری
فرآیند خشک کردن باید تنظیم شده باشد در نتیجه باید طراحی طوری انجام و یا اصلاح شود که مقدار خسارت حاصل از خشک کردن کاهش یا به حداقل ممکن برسد.


پرورش ماهی در قفس (بخش ششم)
این مسئله نیاز به شرح دقیق روش فرایند خشک کردن دارد.


ذخیره‏‎‎‏ گاه زیستکره چیست؟ (بخش سوم)
در این مقاله معادلات انتقال حرارت و جرم (به صورت خطی و غیرخطی) با هم تلفیق شده و با فرض متقارن بودن شکل دانه، دستگاه معادلات سیستم انتقال حرارت معادله سازی شد و با نوشتن برنامه رایانه ای به زبان فرترن، مدلها (خطی و غیرخطی) حل گردیدند.


چگونگی کاهش مشکلات مایکوتوکسین‏‎‎‏ها درخوراک طیور
در نتیجه داده های حاصل از مدل غیرخطی قابل هستناد بوده و به وسیله برنامه تدوین شده برپايه مدل غیر خطی می توان دمای دانه و شیب دما در داخل دانه را طی فرایند خشک کردن با توجه به شرایط خشک شدن به دست آورد.


تاْثیر خواص فیزیکی تخم مرغ بر قابلیت جوجه درآوری
شیب دما را می توان به طور مستقیم در تجزیه تنشهای وارد بر دانه شلتوک مورد هستفاده برنامه داد و دمای حاصله در طی دوره خشک کردن را می توان به منظور بررسی کیفیت و مطالعات شبیه سازی خشک نمودن دانه شلتوک به کار برد.


کنجاله کلزا در جیره مرغان تخمگذار


استفاده از کنجاله تخم پنبه اکسپند شده درجیره جوجه ‏‎‎‏های گوشتی، بر اساس اسید آمینه قابل هضم


54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews

مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به ‏‎Cercospora beticola‎‏ در چغندر قند تحت شرایط مزرعه گلخانه و آزمایشگاه
تاثیر ترکیبات غذایی و رطوبت دانه ترجیح غذایی سوسک چهار نقطه ای حبوبات
ارزیابی و تعیین قدرت رقابتی گندم در برابر علف هرز چاودار ‏‎(Secale cereale L)‎‏ با استفاده از مدل عکس عملکرد در منطقه کرج
بررسی میزان شکارگری سن ‏‎Andrallus spinidens(f)‎‏ ‏‎)‎‏‏‎‏‎(Het: Pentatomidae روی کرم سبز برگ خوار برنج ‏‎Naranga Aenescens Moore (Lep: Noctuidae)‎‏ در شرایط گلخانه و
بررسی روند تغییرات فصلی وزن تر، خشک و مقدار آب در سن معمولی گندم ‏‎Eurygaster Integriceps Put. (Het. Scutelleridae)‎‏ در اماکن تابستان و زمستان گذرانی
واکنش تابعی سه گونه کفشدوزک شکارگر ‏‎(Coleoptera:Coccinellidae)‎‏ به تراکم جمعیت عسلک پنبه ‏‎Bemisia tabaci(Homoptera:Aleyrodidae)‎‏
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*