حساسیت پنج رقم سیب به قهوه‌ای شدن


حساسیت پنج رقم سیب به قهوه‌ای شدن
ترکیب‌های فنولی و فعالیت پلی فنول اکسیداز ‏‎(ppo)‎‏ در 5 رقم سیب در رابطه با حساسیت اونها به قهوه‌ای شدن اندازه‌گیری شدند.


بررسی تاثیر همزیستی قارچ‌های اندوفایت با ارقام چمن
درجه قهوه‌ای شدن با اندازه‌گیری رنگدانه‌های قهوه‌ای پس از همگون سازی پالپ میوه تعیین شد.


نقش فضای سبز در سلامت روانی و جسمی انسان
تجزیه واریانس سرعت قهوه‌ای شدن، میزان پلی فنولها و فعالیت پلی فنول اکسیداز نشان داد که تنها اثر رقم معنی‌دار هست و برهم کنش جهت و رقم معنی‌دار نیست.


رزماری و کاربرد آن در فضای سبز
مقایسه میانگین‌ها (دانکن) در سطح 1% رقم‌ها را از لحاظ سرعت قهوه‌ای شدن به سه دسته قوی (رددلیشس)، ضعیف (انگه و گرانی اسمیت) (گلدن اسموتی) و متوسط (گلدن دلیشس) تقسیم کرد.


مدل شبیه سازی رسوب روزانه با استفاده از مدل توزیعی ‏‎SWAT‎‏ در حوزه های کوهستانی (حوزه آبخیز امامه)
ارنگه به علت داشتن بالاترین میزان مواد جامد محلول و کمترین سرعت قهوه‌ای شدن رقم برتر بود.


مدل ارزیابی توان اکولوژیک در جنگلهای زاگرس با کاربری جنگل (مطالعه موردی، حوضه آبخیز سراب دره شهر، استان ایلام)


مطالعه پراکنش و تمایز مورفولوژیکی گونه های ‏‎LOlium‎‏ در ایران


60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews