اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در سیستان


اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در سیستان
به منظور این بررسی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی زهک زابل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات که کرت های اصلی اون شامل سه سطح ارقام سورگوم دانه ای و کرت های فرعی شامل پنج سطح تراکم 10، 15، 20، 25، 30 بوته در مترمربع در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد.


تغذیه و غذادهی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اثر تراکم های مختلف بوته بر تعداد دانه در پانیکول، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد تک بوته دارای اختلاف معنی دار می باشد بیشترین عملکرد دانه 3850 کیلوگرم در هکتار به تراکم کاشت 30 بوته در متر مربع تعلق داشت.


مقایسه تاثیرگذاری دوزهای مختلف ماده بیهوشی ‏‎Ms222‎‏ و اسانس میخک بر مرحله جوانی میگوی ببری سبز
با افزایش تراکم، عملکرد تک بوته، تعداد دانه در پانیکول و وزن صد دانه به طور معنی داری کاهش نشان دادند.


شفافیت (کدورت پلانکتونی) آب شاخصی بعنوان کوددهی در پرورش آبزیان
ارقام مورد بررسی از نظر تعداد دانه در پانیکول، وزن صد دانه با هم اختلاف معنی داری داشتند.


عوامل زیستی موثر در حاصلخیزی خاک
بیشترین و کمترین تعداد دانه در پانیکول به ترتیب در رقم محلی و کیمیا وجود داشت.


بررسی اثرات فیزیولوژیکی تثبیت نیتروژن توسط ‏‎Agrobacterium tumefacines‎‏ در سه رقم یونجه
اثرات متقابل تیمارها برروی هیچ یک از صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی دار نشان ندادند.


مقایسه کارایی انرژی مصرفی در روشهای مختلف حاصلخیزی (شیمیایی، تلفیقی و ارگانیک)خاک
از بین تراکم های فوق، مناسب ترین تراکم بوته برای ارقام مورد بررسی 30 بوته در متر مربع در شرایط آب و هوایی سیستان قابل توصیه می باشد.


اثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه 4 رقم شبدر زیرزمینی (‏‎Trifolium subterraneum L‎‏)


مقایسه روشهای گشتاور ‏‎L‎‏ و گشتاور معمولی برای برآورد جریانهای حداکثر، متوسط و حداقل (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز رودخانه های ساحلی دریا


72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews