شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان


شناسایی و تعیین پراکنش گیاهان دریایی مناطق زیر جزر و مدی در سواحل استان سیستان و بلوچستان
بر پايه گشتهایی که در طول سواحل هستان سیستان و بلوچستان با طول حدود 300 کیلومتر انجام گردید، یازده منطقه بعنوان ایستگاه مطالعاتی شامل : گواتر، پسابندر، بریس، کچو، رمین، چابهار ، پزم، گوردیم، تنگ، گالک و میدانی تعیین گردیدند.


کشت تعلیقی پینه های رویان زا و نارویان زای لیمو آب ‏‎(Citrus Aurantifolia S)‎‏
نمونه برداری از گیاهان دریایی در کلیه ایستگاهها از مناطق سزیر جزر و مدی بصورت فصلی و توسط عملیات غواصی صورت پذیرفت.


اثر تنظیم کننده های رشد و جوانه برداری بر مناسب شدن دانهال های مرکبات برای کوپیوند
طی این عملیات 42 گونه نمونه برداری گردید.


مدل شکارگری بالتوری سبز ‏‎Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)‎‏ روی سفید بالک ها پنبه ‏‎(Bemisia Tabaci)‎‏ و گلخانه ‏‎(Trialeurodes vaporariorum)‎‏ ‏‎(Homoptera: Aleyrodid
که شامل سه گونه جلبکهای سبز، 17 گونه جلبکهای قهوه ای و 22 گونه جلبکهای قرمز بودند.


بررسی برخی از صفات تولید مثلی و کمی تولیدی گاومیش در خوزستان
جلبکهای قهوه ای نسبت به جلبکهای سبز و جلبک قرمز از تراکم بیشتری برخوردار بودند.


ارزش و جایگاه تغذیه ای آبزیان
همراه با نمونه برداری گیاهان دریایی ، شرایط محیطی از قبیل دما آب و هوا، شوری، ‏‎PH‎‏، عمق رویش، جنس بستر، شیب ساحل و شفافیت آب در سطح و عمق نیز مورد بررسی برنامه گرفت.


اثرات کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
بطوریکه بیشترین شیب و شفافیت مربوط به مناطق چابهار، رمین و تنگ بوده و تا عمق بیشتری نیز دارای بستر کاملا صخره ای بوده اند.


مدل پیش آگاهی خسارت کرم میوه خوار خرما بر اساس عوامل آب و هوایی
بیشترین عمق رویش جلبکی در منطقه تنگ بود و حداقل شیب و عمق رویش و شفافیت در منطقه گواتر مشاهده گردید.


بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی گندم بهاره شمال غرب ایران
جنس بستر در این منطقه و مناطق دیگر صخره ای همراه با ماسه و گل بود.
72 out of 100 based on 17 user ratings 992 reviews