تجزیه علیت صفات زراعی برای عملکرد دانه و کاه ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کم آبیاری


تجزیه علیت صفات زراعی برای عملکرد دانه و کاه ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کم آبیاری
در سال زراعی 79-1378 برای تعیین همبستگی صفات و اجزاء عملکرد در اثرات مستقیم وغیر مستقیم بین عملکرد دانه با اجزاء اون درگندم، آزمایشی با هستفاده از 10 ژنوتیپ گندم دیم بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در کوهدشت لرستان اجراء گردید.


تنوع بیماریزایی جدایه های‏‎Ascohyta rabiei‎‏ روی ارقام نخود در استان کرمانشاه
در این بررسی ضرایب همبستگی ساده صفات با همدیگر تعیین شد.


جنون گاوی BSE
عملکرد دانه با وزن هزار دانه، شاخص برداشت،‌ عملکرد بیولوژیک،‌ عملکرد کاه، سرعت پرشدن دانه و وزن هکتولیتر همبستگی مثبت ومعنی دار و با تعداد روز تا ساقه دهی همبستگی منفی و معنی دار داشت.


برآورد میزان زی توده و اثر شاخص‏‎‎‏های هواشناسی بر میگوی موزی ‏‎(Penaeus merguiensis)‎‏ در آبهای ساحلی هرمزگان


بررسی مورفومتریک-مریستیک ماهی سیاه کولی خزری ‏‎(vimba vimba persa)‎‏ کوچگر به سفیدرود


66 out of 100 based on 41 user ratings 566 reviews

وضعیت صید و صیادی و ارزیابی ذخایر ماهی فیتوفاگ ‏‎(Hypophthalmichthys molitrix)‎‏ در دریاچه مخزنی سد مهاباد در فصل صید سال 1378-1377
بررسی صید و برخی جنبه‏‎‎‏ های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر
اثر زمان شروع غذادهی روی رشد و بقا لارو تاسماهی ایرانی ‏‎(Acipenser persicus)‎‏
برخی ویژگی‏‎‎‏های زیستی شاه میگوی خزری ‏‎(Astacus leptodactylus eichwaldi Bott,1950)‎‏
بررسی امکان تشخیص جنسیت فیل ماهی ‏‎(Huso huso)‎‏ با استفاده از روش ‏‎PCR-RAPD‎‏
ذخایر و برخی پارامترهای جمعیتی ماهی شیپ ‏‎(Acipenser nudiventris)‎‏ در سواحل جنوبی دریای خزر
بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل ‏‎a‎‏ و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر
بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان ‏‎(Perca fluviatilis L.1758)‎‏ در تالاب امیرکلایه لاهیجان
بررسی وضعیت آلودگی میگوهای پرورشی در منطقه چوئبده آبادان و مولدین دریایی به تک یاخته داخلی گرگرین ‏‎(Gregarine)‎‏
اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی ‏‎(Penaeus indicus)‎‏
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*