بکارگیری داده های آزمایشهای پنترومتر (CPT) و پیزوپنترومتر (CPT) برای تفسیر پروفیل خاک: مرور متدها و ارائه روش جدید


بکارگیری داده های آزمایشهای پنترومتر (CPT) و پیزوپنترومتر (CPT) برای تفسیر پروفیل خاک: مرور متدها و ارائه روش جدید
به کمک داده های اندازه گرفته شده توسط آزمایش نفوذ مخروط ‏‎CPT‎‏از قبیل مقاومت کف و نیز اصطکاک جداری میتوان نوع خاک را مشخص نمود.


تعیین سروتیپ و حساسیت دارویی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان تجاری و کبوترهای اهلی ارجاعی به موسسه رازی
از اونجا که پنترومترها از نوع مکانیکی به پیزوپنترومتر تبدیل و توسعه یافته اند.


بررسی آسیب شناسی کبدی کلیوی ناشی از ماده شوینده آنیونی (شامپو)، (در ماهی قرمز ‏‎Carassius auratus‎‏)
در میزان اعتماد به چگونگی تعیین نوع خاک نیز با اندازه گیری فشار آب حفره ای ‏‎‎‏‏‎u‎‏ بهبود حاصل شده هست.


بیماری ناشی از عفونت با اشریشیاکولی در پرندگان
در این مقاله چند روش موجود جهت تعیین پروفیل خاک بررسی گردیده هست.


بیماری گامبورو و واکسیناسیون
در تمامی رشوها بجز دو مورد جهت تعیین نوع خاک مقاومت کف مخروط بر حسب نسبت اصطکاک رسم می شود.


بررسی اثرات شوری و تغذیه ازته بر روی میزان اسیدپروسیک سورگوم علوفه ‏‎‎‏ای رقم اسپید فید (Speedfeed)‎‏
متد جدید برای طبقه بندی خاکها بر مبنای داده های جمع آوری شده 20 ایستگاه از پنج کشور ارائه شده که در اون مقاومت موثر کف مخروط در مقابل اصطکاک جداری ترسیم شده هست.


بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم گندم در منطقه نی ریز
در ادامه دو روش طبقه بندی خاک بر پايه نتایج پیزوپنترومتر، بر مبنای اطلاعات سه ایستگاه بخصوص شامل خاکهای ماسه ای و رس های تحکیم عادی و پیش تحکیم مقایسه شده اند.


تاثیر عوامل جوی بر بقای گل و غوزه پنبه در گرگان
هردو روش نتایج دقیقی را برای تعیین نوع و پروفیل خاک در بر داشته اند.


تجزیه و تحلیل رشد ارقام گلرنگ با آرایش‏‎‎‏های مختلف کاشت در شرایط دیم72 out of 100 based on 17 user ratings 692 reviews

اثرات شوری بر ارقام نخود در مرحله هتروتروف
تاثیر سطوح مختلف پروتئین غیرقابل تجزیه بر برخی از خصوصیات الیاف بزهای نر رائینی
مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان در ماهی کفال خاکستری ‏‎(Mugil cephalus)‎‏ در مرکز تکثیر و پرورش ماهی و میگوی گمیشان
مقایسه کمی و کیفی استقرار زادآوری طبیعی گونه ‏‎‎‏های راش، افرا و ممرز در توده‏‎‎‏ های جنگلی تحت مدیریت با شیوه‏‎‎‏ های تک گزینی درختی
بررسی جامعه شناسی گیاهی در جنگلهای شرق اردبیل ( اسی قران، فندقلو، حسنی، و بویینی)
بررسی اثر دما بر فرایند تثبیت محلول حفاظتی سلکور ‏‎(ACC)‎‏ در چوب تبریزی ‏‎(Populus nigra Var.Pyramidalis)‎‏
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*