بهترین مدیریت برداشت در گلزا

تاثیر سطوح مختلف پروتئین غیرقابل تجزیه بر برخی از خصوصیات الیاف بزهای نر رائینی
مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان در ماهی کفال خاکستری ‏‎(Mugil cephalus)‎‏ در مرکز تکثیر و پرورش ماهی و میگوی گمیشان
مقایسه کمی و کیفی استقرار زادآوری طبیعی گونه ‏‎‎‏های راش، افرا و ممرز در توده‏‎‎‏ های جنگلی تحت مدیریت با شیوه‏‎‎‏ های تک گزینی درختی
بررسی جامعه شناسی گیاهی در جنگلهای شرق اردبیل ( اسی قران، فندقلو، حسنی، و بویینی)
بررسی اثر دما بر فرایند تثبیت محلول حفاظتی سلکور ‏‎(ACC)‎‏ در چوب تبریزی ‏‎(Populus nigra Var.Pyramidalis)‎‏
بررسی مناسبترین روش تعیین ضریب مانینگ و پهنه‌بندی خطر سیل در بخشی از اترک میانی ( مراوه )
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

بهترین مدیریت برداشت در گلزا
خسارت های برداشت در کلزا بسیار بالا می باشد.


بررسی نقش عوامل فیزیوگرافیک حوضه بر دبی ‏‎‎‏های حداکثر لحظه ‏‎‎‏ای در زیر حوضه‏‎‎‏ های گرگانرود به منظور ارائه مدل منطقه ‏‎‎‏ای سی
برداشت و روش های اون باید با دقت مورد بررسی برنامه گیرد و همچنین از زیان های حساس از ماشین آلات و سایر وسایل فیزیکی که بر عملکرد روغن تاثیر می گذارد دوری کرد.


مطالعه آزمایشگاهی رابطه بده و عمق لبریزی در مقاطع دایره‏‎‎‏ای با جریان متغیر مکانی
منابع اصلی خسارت شامل شرایط آب و هوایی در وقت تلف شدن بذور در برداشت، وقت نا مناسب برداشت و خسارت های حاصل از تیغه برش کمباین می باشد.


ارزیابی یک مدل نیمه تجربی برای تخمین ابعاد پیاز رطوبتی و فاصله قطره چکانها
در سایر موارد هستفاده از وسایل کمکی برداشت و روش های کمکی، سبب کاهش خسارت می گردد.


بررسی امکان خاک‏‎‎‏ورزی سطحی در کشت گندم آبی
اگر چه در بهترین این روش ها نیز باید از کمباین سالم هستفاده نمود.


به کارگیری منطق فازی در ارزیابی شبکه‏‎‎‏ های آبیاری


کاربرد سنجش از دور در برآورد سودمندی آب در شبکه‏‎‎‏ های آبیاری مطالعه موردی: شبکه سمت راست آبشار، اصفهان


92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews

عوامل موثر بر تولید شیر و ترکیبات آن در گاوهای شیری
نگرشی بر صنعت پرورش بوقلمون به منظور تامین بخشی از نیاز پروتئین حیوانی جامعه
برآورد هموزیگوسیتی آللهای جنسی و رابطه آن با تولید عسل در توده زنبوران عسل، استانهای تهران، مرکزی، اصفهان و قزوین
بررسی اثر کمبود نیترات بر تقسیم سلولی و سنتز رنگیزهای بتا کاروتن و کلروفیل در جلبک سبز تک سلولی ‏‎Dunaliella salina‎‏ جداسازی شده از مرداب شور گاو
بررسی شیوع کتوز غیربالینی در گاوداریهای شیری شهرکرد
استفاده از سطوح مختلف سرشاخه نیشکر سیلو شده در جیره غذایی گاوهای شیرده
جداسازی و شناسایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ‏‎‎‏ای در گیاه آزولای تالاب انزلی با دستگاه ‏‎GC/Ms‎‏
بررسی خصوصیات ظاهری ماندیبول میگوی ‏‎fossarum Heller,1862 (Decapoda, Atyidae) Caridina‎‏ توسط میکروسکوپ الکترونی
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*