بررسی فلور قارچی میگوی ببری سبز پرورشی ‏‎(Penaeus semisulcatus)‎‏ استان بوشهر


بررسی فلور قارچی میگوی ببری سبز پرورشی ‏‎(Penaeus semisulcatus)‎‏ استان بوشهر
قارچها دسته ای از شرایط بیماریزا بوده که دارای پراکندگی وسیعی می باشند و می توان فرمود مکانی پیدا نمی شود که در اونجا اسپورهای قارچی یافت نگردد.


دیگهای پخت پیوسته
قارچ ها به عنوان یکی از شرایط مهم بیماریزا در میگو مطرح می باشند و بیماریهایی مانند بیماری آبشش سیاه (Black Gill) در میگوهای جوان و بالغ و مایکوز لاروی ایجاد می نمایند.


تاثیر تنش شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم
در این مطالعه 578 عدد میگوی ببری سبز پرورشی (Penaeus semisulcatus) هستان بوشهر (سایت حله) مورد بررسی برنامه گرفت.


شناسایی، تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس‏‎‎‏های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان
مجموعا 719 مورد کلنی قارچی از سطح خارجی، آبشش، همولنف، هپاتوپانکراس و آب هستخرهای پرورش میگو جداسازی و شناسایی شد.


اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، برخی از اجزای عملکرد و شاخص‏‎‎‏های مقاومت در ژنوتیپ‏‎‎‏های جولخت
از این تعداد 526 کلنی کپکی (15/73 %)، 179 کلنی مخمری (89/24 %)، 12 مورد میسیلیوم هستریل (1.66 %) و 2 مورد کلنی ناشناخته (27/0 %) شناسایی شد.


تاثیر آب شور در آبیاری تکمیلی جو در منطقه گرگان
از بین قارچهای جدا شده گونه های آسپرژیلوس (45/9در صد)، گونه های فوزاریوم (78/7 %)، گونه های کلادوسپوریوم (35/6در صد)، آسپرژیلوس نایجر (11/6%)، رودوترولا روبرا (98/5 %)، آسپرژیلوس فلاووس (98/5 %) گونه های پنیسیلیوم (84/5 %)، آلتر ناریا آلترناتا (28/5 %)، کاندیدا آلبیکنس (28/5 %) و سایر گونه های کاندیدا (14/5 %) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند و 60/37 % سایر گونه های قارچی بودند.


تاثیر آنتاگونیستی جدایه‏‎‎‏ های ‏‎Bacillus‎‏ و ‏‎Pseudomonas‎‏ روی قارچ ‏‎Phytophthora capsici‎‏ عامل بوته میری فلفل
هیچ کدام از کلادوسپوریم های جدا شده توانای هیدرولیز ژلاتین 12 % را نداشته، لذا بیماریزا نبودند.


بررسی مقاومت لاین‏‎‎‏های نخود سیاه به تنش خشکی تحت شرایط رژیم‏‎‎‏های مختلف آبیاری
از بین آسپرژیلوسهای جدا شده 2 مورد (65/4 %) توانایی تولید آفلاتوکسین را دارا بودند.


بررسی برخی از شاخص های مقاومت به خشکی در گیاه ریحان80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews