اثر بار بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی


اثر بار بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی
در اغلب طرحهای انحراف آب از رودخانه‏‎‎‏ها در کشور، مشکل رسوبگذاری در دهانه‏‎‎‏های آبگیری و لزوم رسوب‏‎‎‏زدایی از جلو دریچه‏‎‎‏ها وجود دارد که این مشکل غالبا با تخلیه اونها به حوضچه‏‎‎‏های آرامش حل می‏‎‎‏شود.


ضرورت انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی در بخش راه استان گیلان
بنابراین، جریان ورودی به این گونه حوضچه‏‎‎‏ها اغلب دارای مقادیر زیادی بار رسوبی هست که تاثیر اونها بر شرایط جریان و نحوه تشکیل خصوصیات جهش هیدرولیکی مورد توجه برنامه نمی‏‎‎‏گیرد.


اکوتوریسم در سواحل جنوبی دریای خزر
در تحقیق حاضر، اثر بار بستر بر مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه آرامش مستطیلی با بستر صاف به طول 3 متر، عرض 0.5 متر و ارتفاع 0.6 متر بررسی شده هست.


مدل ارزیابی انطباق زیست محیطی کاربری‏‎‎‏های فعلی و آتی استان گلستان (معرفی یک گام جدید به مرحله دوم آمایش سرزمین)
در تمام آزمایشها از ماسه یکنواخت به قطر 4.05 میلی متر هستفاده شده هست.


شکل‏‎‎‏های شیمیایی سرب در خاک‏‎‎‏های محدوده برخی از بزرگراههای ایران
نتایج آزمایشگاهی در محدوده این تحقیق نشان می‏‎‎‏دهد که جریان توام با بار رسوبی تغییر قابل توجهی بر مشخصات جهش هیدرولیکی ایجاد نمی‏‎‎‏کند و افزایش غلظت رسوبات نیز تاثیر چندانی بر طول، نسبت عمق ثانویه، و افت نسبی جهش ندارد.


تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد رواناب سالانه در حوضه آبخیز فاقد آمار در مناطق خشک (مطالعه موردی رودخانه رودبال شهرستان داراب)
با این همه، ذرات عبوری از منطقه جریان فوق بحرانی با تنش برشی زیاد، در محل عمق ثانویه که تنش برشی به شدت کاهش می‏‎‎‏یابد ته‏‎‎‏نشین و موجب تشکیل و گسترش یک موج ماسه‏‎‎‏ای ایستا می‏‎‎‏شود که همانند یک آب پایه عمل می‏‎‎‏کند و جهش را به بالا دست انتقال می‏‎‎‏دهد، و در محدوده حوضچه آرامش تثبیت می‏‎‎‏کند.


امکان سنجی استفاده از سرشاخه های بادام در صنعت تخته خرده چوب
موقعیت تشکیل این موج ماسه‏‎‎‏ای، ابعاد و وقت توسعه اون، تابعی از شرایط جریان و خصوصیات رسوب هست.


بررسی ویژگیهای کیفی واریته ‏‎‎‏های گوجه فرنگی


مطالعه تجمع پرولین و روابط آبی برگ در 9 ژنوتیپ گلابی آسیایی‏‎(Pyrus serotina Rehd)‎‏ تحت رژیم های مختلف آبیاری


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews