تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی

بررسی ویژگیهای کیفی واریته ‏‎‎‏های گوجه فرنگی
مطالعه تجمع پرولین و روابط آبی برگ در 9 ژنوتیپ گلابی آسیایی‏‎(Pyrus serotina Rehd)‎‏ تحت رژیم های مختلف آبیاری
مقایسه اثر تنظیم کننده رشد ‏‎IBA‎‏ بر ریشه دهی قلمه‏‎‎‏ های دارایی ‏‎(Duranta repens)‎‏ در تونل پلاستیک و هوای آزاد در بهار و پاییز
برآورد وزن تر و حجم میوه زردآلو بر اساس قطر میوه
تعیین بهترین زمان برای نجات جنین ‏‎‎‏های زایشی از بذور چند جنین (پلی امبریون) پایه‏‎‎‏ های مرکبات
به کارگیری مقادیر کاهش یافته تریفلورالین و ستوکسیدیم برای کنترل دم روباهی زرد و قیاق در سویا
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی
هدف از این مطالعه، اشتقاق معادله هایی ساده بود تا بتوان بر مبنای اون هدایت هیدرولیکی اشباع را از ویژگی های زود یافت خاک برآورد نمود.


فضای سبز و پوشش گیاهی در شرایط محدود کننده
به همین منظور تعداد 45 نمونه خاک با بافت های متفاوت از سری خاک های کرج انتخاب و هدایت هیدرولیکی اونها به روش صحرایی نفوذسنج گلف تعیین شد.


بررسی پوشش گیاهی سیستان
پارامترهای زودیافت شامل جرم ویژه ظاهری، جرم ویژه حقیقی، رطوبت خاک در ظرفیت زراعی، فراوانی نسبی ذرات خاک، قطر ذرات اندازه گیری شده از منحنی دانه بندی، تخلخل موثر، میانگین هندسی قطر ذرات و انحراف معیار هندسی قطر ذرات خاک بودند.


بررسی علل شکستگی درختان اوکالیپتوس در اثر وزش تند بادهای کویری
این پارامترها به ترتیب به روش های کلوخه، پیکنومتر، دستگاه صفحات فشاری، هیدرومتری و الک خشک به دست آمدند.


شناسایی عوارض ناشی از مصرف تفاله تازه گوجه فرنگی و شیوه مناسب مصرف آن در تغذیه گاوهای شیری
سه پارامتر تخلخل موثر، میانگین هندسی قطر ذرات خاک و انحراف معیار هندسی قطر اونها با هستفاده از معادله های موجود محاسبه شدند.


سیمای کلی هیدرولوژی حوضه آبخیز زاینده رود
برای ایجاد توابع انتقالی از رگرسیون خطی چندگانه هستفاده به عمل آمد.


بکارگیری مدل ‏‎Modflow‎‏ مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی و ارزیابی عملکرد طرح تغذیه مصنوعی دشت آب باریک بم
بر پايه تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، سه معادله با پارامترهای ورودی جرم ویژه ظاهری، تخلخل موثر، میانگین هندسی قطر ذرات و انحراف معیار اونها به دست آمد.


دیگ پخت مداوم عمودی و مقایسه آن با دیگ پخت غیر مداوم
نتایج نشان داد که دقت برآورد معادله های به دست آمده برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع، مناسب می باشد، به گونه ای که می توان از اون در تخمین های اولیه معیارهای لازم برای طراحی پروژه های آبیاری، زهکشی و مهندسی منابع آب هستفاده نمود.


نقش زئولیت در خوراک پایه دام54 out of 100 based on 39 user ratings 614 reviews