تاثیر محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم بر عارضه پژمردگی و خشیدگی خوشه خرما رقم مضافتی


تاثیر محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم بر عارضه پژمردگی و خشیدگی خوشه خرما رقم مضافتی
این بررسی با حذف کاهش شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما بر روی رقم مضافتی در سال زراعی 81-80 در جیرفت به اجرا در آمد.


نکات مهم در زارعت برنج
طرح مذکور با 6 تیمار یک درختی در 4 تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید.


آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار-کهک قم (با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی).
نتایج حاصل ار اعمال تیمارها نشان داد که محلول پاشی با سولفات پتاسیم و کلرور کلسیم به تنهایی و یا همراه با کودهای حاوی عناصرکم مصرف باعث کاهش قابل توجه و معنی دار % خوشه های خشکیده، % میوه های خشکیده و افزایش عملکرد گردیده هست.


پراکنش سوزنی برگان بومی در ارسباران
در این میان تاثیر تیمارهای حاوی پتاسیم بیشتر بود، به طوری که محلول پاشی با سولفات پتاسیم به تنهایی و یا همراه با مصرف خاکی عناصرکم مصرف باعث شد در صد خشکیدگی خوشه های از 69 % در تیمار شاهد به ترتیب به 7/19 و 2/21 در صد و میوه های خشکیده از 5/66 % در شاهد به ترتیب به 5/7 و 4/10 در صد کاهش و عملکرد به ترتیب به میزان 46 و 65 % افزایش یابد.


آشنایی با خواص گیاهان ایران (11).
این نتایج برای اولین بار نقش و اهمیت عنصر پتاسیم و عناصر کم مصرف را در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما به خوبی نشان می دهد.


دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی.


جداسازی باکتری های نفت خوار تولیدکننده بیوسورفاکتانت (+) از خلیج فارس و بررسی اثر ‏‎PH‎‏ بر مصرف نفت .


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews