مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به ‏‎Cercospora beticola‎‏ در چغندر قند تحت شرایط مزرعه گلخانه و آزمایشگاه


مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به ‏‎Cercospora beticola‎‏ در چغندر قند تحت شرایط مزرعه گلخانه و آزمایشگاه
به منظور مقایسه روش های مختلف ارزیابی مقاومت به ‏‎Cercospora beticola‎‏ عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی دوازده رقم چغندر قند با درجات مختلف مقاومت نسبت به عامل بیماری تحت شرایط مزرعه ،گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


آثار هورمون پیکس و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه
آزمایش های مزرعه ای درمناطق دزفول و قائم شهر به اجرا در آمد.


مسائل گرده افشانی انجیر در فارس
در مطالعه گلخانه ای، پنج صفت شامل طول دوره نهفتگی بیماری، % برگ های آلوده، تعداد لکه های آلوده در واحد سطح، قطر، لکه ها و تعداد اسپورهای تولید شده در سطح یک لکه، مورد مقایسه برنامه گرفت.


کم آبیاری: تکنیکی مناسب برای کاهش مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی
در ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت قطعات جدا شده برگ، در محیط سترون در ظروف در دار مستطیل شکل از جنس پیرکس در سطح آب-آگار 5/1% مورد بررسی قر ارگرفت.


مدیریت کود و عناصر غذایی در نیشکر (بخش هشتم)
ارزیابی مزرعه ای مقاومت به بیماری لکه برگی سرکوسپورایی را می توان به یک منطقه که از شرایط محیطی مساعدی جهت آلودگی برخوردار باشد، محدود نمود .


ویژگیهای حسی اسب
نتایج ارزیابی های انجام شده نشان می هد که منطقه قائم شهر، از این نظر شرایط بسیار مطلوبی دارا می باشد.


بررسی و تفکیک خاکهای حاشیه پلایا با استفاده از داده‌های رقومی ماهواره لندست 7‏‎(ETM+)‎‏ (مطالعه موردی: پلایای دامغان)


استخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه ‏‎Varthemia persical DC‎‏


78 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews

بررسی تاثیر باکتری ‏‎Pasteuria penetrans‎‏ در کنترل نماتود مولد غده ریشه ‏‎Meloidogyne javanica‎‏
نقش و تأثیر حشره‌کش دیازینون در مطالعات اکوتوکسیکولوژی بر روی بچه ماهیان خاویاری ( قره‌برون و ازون‌برون)
بررسی میزان شیوع کیست‌های تخمدانی در گاوهای شیری و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده درتعدادی از گاوداریهای استان تهران
بررسی کشتارگاهی ضایعات ریوی گوسفندان در منطقه شهرکرد
بررسی فعالیت طبیعی آنزیمهای سرمی ‏‎(LDH,ALP,ALT,AST)‎‏ در سه گونه ماهی کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره‌ای
بررسی تاثیر مراحل فنولوژی و خصوصیات خاک بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی ‏‎Coronilla varia‎‏ و ‏‎Trifolium pratense‎‏ (مطالعه موردی در منطقه جواهرده رامسر)
تاکسونومی عددی برخی جمعیت‌های زیره ایران در جنس‌های ‏‎‏‎Cuminum,Bunium‎‏ و ‏‎Carum‎‏ بر اساس صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*