روش های تعیین جنسیت جوجه های یکروزه

بررسی میزان شیوع کیست‌های تخمدانی در گاوهای شیری و ارتباط آن با عوامل مستعد کننده درتعدادی از گاوداریهای استان تهران
بررسی کشتارگاهی ضایعات ریوی گوسفندان در منطقه شهرکرد
بررسی فعالیت طبیعی آنزیمهای سرمی ‏‎(LDH,ALP,ALT,AST)‎‏ در سه گونه ماهی کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره‌ای
بررسی تاثیر مراحل فنولوژی و خصوصیات خاک بر کیفیت علوفه دو گونه مرتعی ‏‎Coronilla varia‎‏ و ‏‎Trifolium pratense‎‏ (مطالعه موردی در منطقه جواهرده رامسر)
تاکسونومی عددی برخی جمعیت‌های زیره ایران در جنس‌های ‏‎‏‎Cuminum,Bunium‎‏ و ‏‎Carum‎‏ بر اساس صفات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی
بررسی برخی از ویژگیهای زیستی ‏‎Spodoptera exigua‎‏ روی ذرت در استان خوزستان
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

روش های تعیین جنسیت جوجه های یکروزه
اخیراً جوجه های تازه از تخم بیرون آمده را می توان به وسیله آزمایش کلواک، ‌وسایل آزمایش غدد روشهای بیوشیمیایی و بافت شناسی، خود تعیین جنسی (مارکرهای ژنتیکی وابسته به جنس) تعیین جنسیت کرد.


معرفی روشی در مکان‌یابی سطوح موثر بر دبی اوج سیل به منظور برنامه‌ریزی مهار سیلابها وکاهش خسارات آن در حوزه‌های آبخیز کشور، مطالعه موردی: ح
روشهای رایج تعیین جنسیت عبارتند از : تعیین جنسیت مخرجی، خود تعیین جنسی.


حساسیت سازندها به فرسایش در حوزه آبخیز چنداب ورامین
با این که دقت هر دو روش مساوی هست اما روش خود تعیین جنسی نسبت به روش تعیین جنسیت مخرجی کمی گرانتر می باشد.


بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغییرات فیزیکوشیمیایی خاک (مطالعه موردی طرح پخش سیلاب قوشه دامغان در استان سمنان)
از طرفی انجام روش خود تعیین جنسی راحتتر بوده و خطر صدمه رسیدن به جوجه ها با اون کمتر هست.


مقایسه روند تجزیه لاشبرگ ممرز از دو رویشگاه در شرایط آزمایشگاهی یکسان


امکان کاربرد مدل موج سینماتیک در شبیه‌سازی آبدوی سطحی در عرصه‌های پخش سیلاب


72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews

بررسی دوام چوبهای ساج، بالائو، کروئینک و چنگال در مقابل حفاران دریایی در سواحل ماهشهر بندرترکمن و نوشهر
تاثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد محصول گندم
تاثیر روش محاسبه ‏‎ETO‎‏ احتمال وقوع و طول دوره حداکثر مصرف آب بر تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع
بررسی عملکرد گندم دیم رقم سبلان تحت آبیاری تکمیلی
تبخیر غیر ماندگار از سطح خاک لخت با حضور سطح ایستابی کم عمق به روش مدل رطوبتی بروکز و کوری
بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات کمی بده قنات سهرین - قره چریان زنجان
مدل تخمین پتانسیل تولید اراضی برای پنبه در منطقه مسیله استان قم
اثر تیمارهای پتاسیم بر پتاسیم محلول و تبادلی خاک
ارزیابی مدل کامپیوتری توصیه کودی برای گندم در منطقه گلپایگان
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*