چگونه یک گیاه از نظر ژنتیکی تغییر می‏‎‎‏کند؟

بررسی تاثیر تغذیه متعادل عناصر غذایی بر کمیت و کیفیت ذرت دانه ای در داراب
بررسی تاثیر مصرف گوگرد همراه با مایه تلقیح تیوباسیلوس و برادی ریزوبیوم بر تثبیت نیتروژن و شاخص های رشد سویا
بررسی تحمل به حرارت و تثبیت نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست سویا
بررسی اثر آبیاری با فاضلاب روی جذب فلزات سنگین بوسیله سبزیهای برگی جنوب تهران
مقایسه تخمینگرهای ژئواستاتیستیکی و رگرسیون خطی جهت برآورد برخی از خصوصیات خاک سطحی به کمک داده‌های رقومی ‏‎TM‎‏
مطالعه و بررسی تکامل خاک با استفاده از پذیر فتاری مغناطیسی در حاشیه رودخانه سفید رود در گیلان
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?
تولید گل بریده رز در شمال خوزستان
توانمندی های سیستم آبیاری حبابی در نخلستان ها
تعیین زمان مناسب برداشت زیتون بر اساس سرعت تنفس میوه
چالش ها و ارزش های مشارکت روستا در مدیریت سیل و سرزمین( قسمت دوم)
بررسی علت و عوامل کیفیت نامطلوب پوسته تخم مرغ
مارچوبه
استفاده از سطوح مختلف باگاس غنی شده با اوره در جیره غذائی گاومیشهای شیرده خوزستان
بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید در ماهی حوض ‏‎Carassius auratus‎‏
برآورد ترکیبات فیزیکی و شیمیایی لاشه گوسفندان مغانی و ماکویی در گله‌های اصلاحی (ضریب همبستگی و معادلات تابعیت)
مطاله تجربی اثر آنتی‌بیوتیک لینکواسپکتین بر فعالیت شکمبه در گاو
بررسی عوامل محیطی موثر بر صفات رشد در گوسفند نژاد زندی
مقاومت به ویروس ها در گیاهان تراریخته بیان کننده ژن پوشش پروتئینی ویروس.
سرعت آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک و اجزاء آن در تعدادی از خاکهای گیلان
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*