اثر روشهای متفاوت شخم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان


اثر روشهای متفاوت شخم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان
بمنظور بررسی اثر روشهای متفاوت شخم بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم آفتابگردان به عنوان محصول دوم سپس جو زمستانه آزمایشی در سالهای زراعی 1378 و 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر انجام شد.


توانمندی های سیستم آبیاری حبابی در نخلستان ها
آزمایش در قالب طرح کرتهای خرد شده با 4 تکرار به اجرا در آمد.


تعیین زمان مناسب برداشت زیتون بر اساس سرعت تنفس میوه
تیمارهای آزمایش شامل سه رقم آفتابگردان به اسامی زاریا، رکورد، هیبرید آزدگل و سه سطح شخم شامل الف: بدون شخم؛ ب: شخم حفاظتی ؛ ج: شخم معمولی بودند.


چالش ها و ارزش های مشارکت روستا در مدیریت سیل و سرزمین( قسمت دوم)
عملکرد دانه در هر سه رقم آفتابگردان تحت تاثیر نوع شخم و رقم برنامه گرفت.


بررسی علت و عوامل کیفیت نامطلوب پوسته تخم مرغ
هیبرید آذرگل در روشهای بدون شخم و شخم حفاظتی عملکرد دانه بیشتری از دو رقم دیگر نشان داد اما عملکرد دانه این هیبرید در شخم حفاظتی اختلاف معنی داری با عملکرد در شخم معمولی نشان نداد.


مارچوبه
قطر طبق در هر سه رقم تحت تاثیر شخم برنامه گرفت.


استفاده از سطوح مختلف باگاس غنی شده با اوره در جیره غذائی گاومیشهای شیرده خوزستان
تعداد دانه در هر طبق اختلاف معنی داری در روش بدون شخم با دو روش دیگر شخم نشان داد میانگین وزن هزار دانه در هر سه روش شخم در رقم رکورد و هیبرید آذرگل یکسان بودند اما روش بدون شخم در هر سه رقم پایین ترین وزن هزار دانه را داشت روشهای شخم حفاظتی و شخم معمولی اختلاف معنی داری در مورد وزن هزار دانه با یکدیگر نشان ندادند.


بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید در ماهی حوض ‏‎Carassius auratus‎‏
% روغن دانه تحت تاثیر رقم و نوع شخم برنامه نگرفت ولی اثر متقابل اونها معنی دار بود .


برآورد ترکیبات فیزیکی و شیمیایی لاشه گوسفندان مغانی و ماکویی در گله‌های اصلاحی (ضریب همبستگی و معادلات تابعیت)
نتایج نشان می دهد که آفتابگردان به عنوان محصول دوم سپس غلات زمستانه، هیبرید آذرگل بعنوان مناسبترین رقم منطقه و روش شخم حفاظتی بعنوان بهترین روش شخم برای آفتابگردان توصیه می شود.
54 out of 100 based on 39 user ratings 314 reviews