عوامل موثر بر تولید شیر و ترکیبات آن در گاوهای شیری

وفور نسبی گونه‌های فیتوفتورا در طوقه و ریشه درختان پسته و مقایسه نسبی مقاومت طوقه و ریشه پسته به گونه‌های عامل بیماری
خصوصیات مولکولی و موقعیت تاکسونومیکی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی ‏‎(Tomato leaf curl virus)‎‏
نقش علف‌های هرز در پایداری ‏‎Verticillium dahliae‎‏ عامل پژمردگی آوندی پنبه در استان فارس
نقش علفهای هرز و نباتات زراعی در پایداری قارچ ‏‎Phytophthora drechsleri‎‏ عامل بوته‌میری کدوئیان در استان فارس
دستکاری ژنتیکی غذای انسان در قرن بیست و یکم
ایمیونوتراپی روش نوین کنترل بیماریهای ویروسی گیاهان
تغذیه مستقیم افزودنیهای میکروبی و قارچی ‏‎(DFM)‎‏ در گاوهای شیری
مروری بر بیماری تب برفکی در نواحی آنزئوتیک
تاثیر قطع مصرف خوراک در کیفیت کشتار طیور
تکنولوژی صنعت و توسعه شیلات
استفاده از انسایل آرتمیا در مراحل لاروی میگو
بررسی امکان پرورش فیل ماهی در استان خراسان
عوامل موثر در تولید و مصرف مواد مغذی محلول در سیستم پرورش توام ماهی و گیاه به صورت مدار بسته
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*