بررسی تاثیر آماده سازی بذر (پرایمینگ ) پیاز خوراکی رقم سفید کاشان بر ویژگیهای جوانه زنی آن در شرایط تنش شوری


بررسی تاثیر آماده سازی بذر (پرایمینگ ) پیاز خوراکی رقم سفید کاشان بر ویژگیهای جوانه زنی آن در شرایط تنش شوری
نتایج نشان داد که خیساندن بذر در آب مقطر موجب افزایش معنی دار در صد جوانه زنی و نیز وزن تر گیاهچه در مقایسه با بذور آماده سازی شده توسط سدیم کلرید گردید.


بررسی بیواکولوژی سفید بالک زبان گنجشک ‏‎Siphoninus phillyreae‎‏ در استان فارس
هستفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 به غلظت 25 گرم در 100 میلی لیر موجب افزایش معنی دار در صد جوانه زنی و نیز طول ساقه چه در مقایسه با دیگر غلظت های اون شد .


بررسی بیولوژی سنک صنوبر ‏‎Monosteria unicostata (Muls.& Rey Het.: Tingidae‎‏ در کرج
بدین ترتیب اثرات مثبت پلی اتیلن گلیکول 6000 در افزایش تحمل به تنش شوری در مرحله جوانه زنی مشخص گردید .


اثرات طرح پخش سیلاب بر نفوذ پذیری و حاصل خیزی خاک


بوم شناسی کشاورزی نوشتاری بر فرهیختگان کشاورزی


72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews

اثرات سموم شیمیایی آفت کش بر تخریب محیط زیست
بررسی اثرات دارویی زعفران: اثرات ضد سرطان
بررسی تاثیر برخی ویژگی هندسی آبخیزها بر سیلابهای حداکثر لحظه ای با دوره برگشت های مختلف
تاثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر خواص خاک، جذب و غلظت عناصر توسط گیاه دارویی زنیان و عملکرد آن
بررسی بیولوژی کفشدوزک ‏‎(Oenopia conglobata L.)‎‏ روی شته صنوبر ‏‎Chaitophorus Leucomelas (Koch)‎‏ در شرایط آزمایشگاهی
بررسی فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و آلفا-آمیلاز در مراحل مختلف رویشی گونه راش ‏‎(Fagus orientalis Lipsky)‎‏
تاثیر شدت چرا و شیب بر هدر رفت آب و خاک
بررسی آزمایشگاهی ابعاد ناحیه گردابی در ابتدای آبگیرهای جانبی
اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم
ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی عقربه‌ای ‏‎(Center Pivot)‎‏ ساخت داخل کشور و بررسی مشکلات فنی آن
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*