آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی.

بررسی تنوع ژنتیکی در برنج (Oryza satival) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای و صفات مورفولوژیک
تاثیر تراکم بوته و مقادیر کود ازته بر ویژگیهای فیزیولوژیک ، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea maysl.) در منطقه کوشکک استان فارس
بررسی الکتروفورزی تغییرات پروتئینی گندم (Triticum aestivum) در شرایط شوری
ارزیابی چندعامل بیوشیمیایی در مقاومت به شته روسی گندم (Diuraphis Roxia) در گندم (Triticum aestiVumL.)
مطالعه سیتوژنتیکی گوسفندان قزل، مغانی و آرخارمونیوس بررسی کاریوتیپ با الگوی نواربندی G
بیولوژی و پراکندگی Pileolaria terebinthi (DC.) cast. عامل زنگ بنه (Pistacia mutica Fisch./ et Mey.) در استان فارس
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی.
از سالها قبل خاک این منطقه در اثر نشت احتمالی ترکیبات نفتی از مخازن زیرزمینی و یا لوله های انتقال فرسوده و نیز زوائد ناشی از پالایش نفت خام آلوده گردیده که نمونه بارز اون در آب نهرها ی جاری در منطقه و خاک های اطراف اون بوضوح مشاهده می شود.


ارزیابی حساسیت ارقام پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین‌زا و بررسی میزان تولید آفلاتوکسین B
برای بررسی آلودگی خاک منطقه آزمایش های مکانیک خاک و آزمایش های اندازه گیری آلاینده ها با شاخص ‏‎BTEX‎‏ بر روی نمونه های خاک صورت پذیرفته و مقادیر غلظت کل و غلظت قابل نشت نمونه ها نیز اندازه گیری شدند.


خصوصیات ویروس لکه حلقوی مرکبات در استان فارس
علاوه بر این مقادیر مجاز آلاینده ها در خاک منطقه با هستفاده از جداول توصیه شده توسط ساوقت محیط زیست آمریکا نیز بررسی گردید.


بررسی مدیریت کشت گیاهان زراعی عمده در شرایط سفره آب زیرزمینی کم عمق در مناطق نیمه خشک
مقایسه مقادیر موجود آلودگی در نمونه های خاک با مقادیر مجاز آلودگی حاکی از اون هست که خاک منطقه عظیم آباد در برخی از مناطق ، آلوده به ترکیبات نفتی هست.


تاثیر مقدار و نوع شوری خاک بر رشد و ترکیب شیمیایی روناس
همچنین نتایج آزمایش نشت در خصوص نمونه های خاک منطقه ای حاکی از نشت آلاینده ها در برخی از نمونه ها بوده ، بنابر این امکان نشت آلودگی از برخی خاک های آلوده منطقه به آبهای زیر زمینی وجود دارد.


کاشت و اصلاح زعفران در اصطهبانات
در انتها ، با توجه به نوع آلودگی و شرایط موجود منطقه ، راهکارهای مفیدی برای کنترل آلودگی ارائه وبرخی از روشهای مناسب پالایشی جهت زدایش آلودگی از خاک های منطقه پیشنهاد گردیده اند.


لبنیات


انواع نماتد مولد غده ریشه یا Meloidogynespp


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews