آثار هورمون پیکس و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه

بررسی شته‌های گلهای زینتی در مشهد و مطالعه بیولوژی شته داودی Macrosiphoniella sanborni (Gillette) (Hom: Aphididae)
بیولوژی پروانه برگخوار کنار Postica Walker (Lepidoptera: Noctuidae) و عوامل کنترل طبیعی آن در استان بوشهر
انتشار و دامنه میزبانی کفشدوزک Scymnus flavicollis Redtenbacher (Col.:Coccinellidae) در شیراز و مطالعه بیولوژی و کارآیی آن به عنوان عامل کنترل بیولوژیک در آزمایشگاه
بررسی پاسخ به کشت میکروسپورهای ایزوله در تعدادی از ژنوتیپ‌های کلزا Brassica napush
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت شیرین رقم KSC404 در شرایط آب و هوایی مازندران (ساری)
اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تنش رطوبت در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فیزیولوژیک ، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در منطقه کوشکک در استان فارس
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

آثار هورمون پیکس و تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه
پنبه در اصل گیاهی چند ساله هست که در نتیجه اصلاح نژاد به عنوان گیاهی یکساله کشت و مورد بهره برداری برنامه می گیرد.


مطالعه برخی عوامل موثر در تنظیم فشار اسمزی در بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenser persicus)
به همین دلیل و به رغم میزان آب در دسترس، برای اون که بوته پنبه بتواند مقدار معینی محصول تولید کند، گرایش به ایجاد مجموعه ای از شاخ و برگ و گل دارد که بیش از حد لازم هست و این مجموعه برخلا ف اونچه ممکن هست پنداشته شود، مثمر بحساب نمی آید.


رابطه تغییر غلظت T3 و T4 خون با تغییر غلظت تستو سترون خون و ویژگی‌های منی قوچ‌های قزل و مهربان
چنین گرایشی هستفاده از تراکم بالاتر بوته ها را محدود می سازد و از سوی دیگر باعث محدودیت در زمینه بهره برداری بهتر از کود های ازته و شیوه های کاراتر برداشت می شود .


بررسی سن، رشد و تولیدمثل سیاه کولی Vimba Vimba در رودخانه گرگان‌رود
تنها در مناطقی که امکان آبیاری وجود دارد ، می توان بخشی از این رشد انبوه رویشی ناخواسته را از طریق تنظیم میزان و وقت آبیاری کاهش داد .


بررسی سن، رشد و تولید مثل کپور دریایی CYPRINUS CARPIOL مصب گرگان‌رود
به منظور جلوگیری از رشد رویشی هورمون پیکس با تراکم های مختلف پنبه د رسال 1379 آزمایشی با طرح اسپیلیت پلات با چهار تکرار در هستان گلستان شهرستان مینودشت بخش گالیکش اجرا شد .


مبارزه بیولوژیکی با Macrophomina phaseoline عامل بیماری ساق سیاه خربزه توسط قارچهای آنتاگونیست تریکودرما و گلیوکلادیوم
تیمار اصلی شامل تراکم بوته و تیمار فرعی شامل مقادیر مختلف هورمون پیکس : ‏‎b1‎‏ دو نوبت هورمون پاشی از شروع گلدهی به فاصله یکماه به میزان 5/0 لیتر در هربار : ‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎b2‎‏ شاهد: ‏‎b3‎‏ یک نوبت هورمون پاشی در وقتی که در 10 متر طول ردیف 10 -8 گل سفیدباز شده باشد به میزان یک لیتر : b4 چهار نوبت هورمون پاشی از دو هفته قبل از گلدهی به فاصله هر 15 روز یکبار به میزان 250 سی سی هورمون پیکس درهر کرت .


بررسی عوامل شکستگی دانه در فرآیند پوست‌کنی شلتوک
کلیه خصوصیات پنبه مثل ارتفاع بوته از اولین مرحله شروع هورمون پاشی به فاصله هر 15 روز یکبار،‌ وزن متوسط غوزه ها،‌ عملکرد و صفات تکنولوژیکی الیاف ،‌در صد روغن تعیین و مورد ارزیابی برنامه گرفت.


جامعه‌شناسی و اقتصاد روستایی ممسنی
افزایش تراکم موجب افزایش معنی دار عملکرد روش در واحد سطح شد و حداکثرمحصول در تراکم 71500 حاصل شد.


کشاورزی بدون صنعت
همچنین مصرف چهار بارهورمون پیکس درطول فصل رویش،‌ به میزان 250 سی سی در هرنوبت سبب افزایش عملکرد شد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews