بررسی تاثیر باکتری ‏‎Pasteuria penetrans‎‏ در کنترل نماتود مولد غده ریشه ‏‎Meloidogyne javanica‎‏


بررسی تاثیر باکتری ‏‎Pasteuria penetrans‎‏ در کنترل نماتود مولد غده ریشه ‏‎Meloidogyne javanica‎‏
در بررسی 55 نمونه خاک از مناطق مختلف ایران، 5 نمونه به شرح زیر حاوی نماتودهای آلوده به باکتری بودند: 1- اهواز: روی گونه Meloidogyne javanica (جدایه PA)، 2- سراوان: روی گونه M.


کشاورزی بدون صنعت
javanica (جدایه PS) 3- ورامین: روی گونهM.javanica (جدایهPV) 4- اردستان: روی گونه Helicotylenchus pseudorobustus 5- گلپایگان: روی گونه ای H.vulgaris وAmplimerlinius.macrurus برپايه مشخصات مرفولوژیکی اسپورها و مراحل رویشی باکتری، جدایه های جمع آوری شده تشخیص Pasteuria penetrans داده شد.


آبهای زیرزمینی و قنات
در آزمایش گلخانه ای جدایه‌های PA و PNG از (گینه نو) به میزان 5 10 اسپور در هر گرم خاک و همچنین گرانول ده % نماکور با غلظت 0.04 میلی گرم در گرم خاک به ترتیب 71.1و87.1و79.8 % باعث کاهش جمعیتM.


اصلاح و کشت کرچک
javanica در ریشه گوجه فرنگی گردیدند.


اصلاح و کشت گلرنگ


تعیین موقع کشت سیب زمینی


66 out of 100 based on 31 user ratings 56 reviews