بررسی عملکرد گندم دیم رقم سبلان تحت آبیاری تکمیلی


بررسی عملکرد گندم دیم رقم سبلان تحت آبیاری تکمیلی
در این تحقیق به منظور بررسی اثرآبیاری تکمیلی بر روی عملکرد گندم دیم در هستان کردستان، آزمایشی طی سالهای 77-1374 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم قاملو بصورت بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار شامل 10 ، 11، 12 ، 13 ،14 و هر تیمار در چهار تکرار بر روی گندم دیم رقم سبلان اجرا گردید.


مکانیزاسیون کشاورزی در ایران
نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر تمام تیمارهای آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه کاه و وزن هزار دانه درسطح 1% معنی دار هست، بطوریکه افزایش عملکرد دانه درتیمارهای 11،12،13،14 در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب 154، 60، 39 و 19 در صد و افزایش وزن هزاردانه تیمارهای فوق درمقایسه با تیمار شاهد بترتیب 28،15، 21و 9 % بود.


کشت و اصلاح کنجد
اطلاعات هواشناسی محل اجرای طرح، تنوع مقادیر بارندگی درسالهای مختلف را نشان داد.


مطالعه روی حشرات طفیلی که در مبارزه با آفات نباتی رل مهمی را ایفا می‌نمایند
بطور نسبی در سال اول بارندگی پائیزه و بهاره هر دو مناسب بود.


اثر کود شیمیایی در بالا بردن میزان عملکرد گندم
تفاوت در مقادیر بارندگی سالیانه، تیمارهای آبیاری، عملکردها متنوع بودند.


مقایسه مقدماتی عملکرد صد واریته لوبیا قرمز داخلی و خارجی در باجگاه
با این وجود افزایش قابل ملاحظه عملکرد دانه و وزن هزار دانه درتیمار 14 برتری تیمار آبیاری تکمیلی پائیزه را نسبت به سایر تیمارها نشان داد.


شته‌های ایران، طرز زندگی و مبارزه با آنها
با توجه به اینکه در اغلب سالها، باران های پائیزه در هستان به تاخیر افتاده و گندم در مراحل رشد پائیزه با سرما مواجه می گردد، لذا کشت و آبیاری زود هنگام در پاییز علاوه بر اینکه مقاومت گیاه را در مقابل سرما افزایش می دهد، امکان هستفاده بهینه گیاه از باران های پاییزه و بهاره را نیز بیشتر فراهم می نماید.


مبارزه تلفیقی (بیولوژی و شیمیایی) علیه بندپائیان
بنابراین تحت شرایط آب وهوائی و خاک محل اجرای طرح درصورت تامین آب، آبیاری به میزان 50 میلی متر در دهه اول مهرماه برای گندم دیم رقم سبلان به عنوان حداقل میزان آبیاری تکمیلی که بالاترین عملکرد را به دنبال دارد، توصیه می گردد.


تاثیر مقادیر مختلفه فسفر و کود حیوانی و اثر متقابل آنها روی عملکرد نخود در باجگاه72 out of 100 based on 57 user ratings 932 reviews