بررسی تحمل به حرارت و تثبیت نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست سویا


بررسی تحمل به حرارت و تثبیت نیتروژن در سویه های ریزوبیوم همزیست سویا
انتخاب سویه هایی از ریزوبیوم همزیست با سویا که در ضمن کارایی مناسب در تثبیت نیتروژن، تحمل کافی نسبت به دمای بالای محیط را نیز دارا باشند هدف این بررسی برنامه گرفت.


بقایای سموم پس از سم‌پاشی برروی میوه‌جات و سبزیجات و اثرات مضر آن برای انسان و دام
به این منظور 58 سویه با منشا خارجی ویا جدا شده از خاکهای ایران از نظرتوان رشد، ابتدا در دمای 38 درجه سانتی گراد در محیط مایع و جامد وسپس در دمای 41 درجه سانتی گراد بر روی محیط جامد مورد مقایسه برنامه گرفتند.


نقش اعتبارات کشاورزی در اقتصاد روستایی ایران
همچنین کارایی این سویه ها در تثبیت نیتروژن نیز طی یک آزمون گلخانه ای تعیین گردید.


استهلاک ماشین‌آلات کشاورزی و محاسبه آن
بر پايه نتایج حاصل درهر دو محیط جامدو مایع دمای 38 درجه بر رشد اکثر سویه ها اثر بازدارنده داشته و تنها 27 سویه توان رشد دراین سطح از دما را دارا بودند.


بهداشت و ترویج آن در روستاها
در بین سویه های متحمل نیز تنها 10 سویه قادر به ادامه رشد و تکثیر بر روی محیط جامد در دمای41 درجه سانتی گراد بودند .


پایه‌های مرکبات و اهمیت اقتصادی آنها
17 سویه کارایی همزیستی بیش از 70 در صد داشتند که عمدتا شامل انواع حساس به دمای بالا بودند سویه 10-S که از انواع برتر به لحاظ تثبیت نیتروژن و در ضمن جزء انواع متحمل به دمای بالا بود پس از آزمایش های تکیملی در شرایط مزرعه یا چنانچه قادر به تثبیت نیتروژن در شرایط گرم نیز باشد می تواند برای تولید مایه تلقیح سویا برای هستفاده در مناطق جنوبی کشور توصیه شود.


مقایسه روشهای مختلف کاشت بذر یونجه


مبارزه بیولوژیکی با آفات حشره‌ای


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews

مطالعه تطبیقی روشهای کلاسیک "ایکار" و "جاستین" با روشهای تبدیلی آنها در مناطق خشک
تخمین فرسایش و رسوب با استفاده از روشهای کیفی ژئومرفولوژی(واحدهای کاری) و E.P.M و مقایسه آن با آمار خروجی رسوب در حوزه سد ایلام
بررسی یکنواختی و بازده‌های آبیاری مزرعه گندم زمستانه در منطقه باجگاه با توجه به تغییرات مکانی خاک
ارزیابی عملکرد بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری به روش تحلیل پوشش داده‌هاDEA
مدلسازی و تحلیل جریانهای رودخانه‌ای به منظور بررسی مخازن سدهای قیر و ملاصدرابا بهره‌گیری از مدلهای سری زمانی SPIGOT
اثرات شرایط محیطی و روشهای نگهداری بر جوانه‌زنی دانه گرده مرکبات
تعیین مناسب ترین محیط کشت برای تولید بیشترین شاخساره ریشه‌دار شده در کشت بافت میخک
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*