چالش ها و ارزش های مشارکت روستا در مدیریت سیل و سرزمین( قسمت دوم)

بررسی یکنواختی و بازده‌های آبیاری مزرعه گندم زمستانه در منطقه باجگاه با توجه به تغییرات مکانی خاک
ارزیابی عملکرد بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری به روش تحلیل پوشش داده‌هاDEA
مدلسازی و تحلیل جریانهای رودخانه‌ای به منظور بررسی مخازن سدهای قیر و ملاصدرابا بهره‌گیری از مدلهای سری زمانی SPIGOT
اثرات شرایط محیطی و روشهای نگهداری بر جوانه‌زنی دانه گرده مرکبات
تعیین مناسب ترین محیط کشت برای تولید بیشترین شاخساره ریشه‌دار شده در کشت بافت میخک
مطالعه کارکردهای مهارتهای ارتباطی به کمک آموزش کارگاهی در بین کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان فارس
مطالعه ویژگیهای مدیریت کاهش ضایعات در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان فارس
تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه مرتعی با استفاده از GIS و RS در حوزه رودخانه وهرگان
مقایسه اکولوژیک گونه‌های جنس Artemisia در استان سمنان
بررسی امکان تخمین درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های رقومی ماهواره لندست TM در منطقه سمیرم
بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از درصدهای مختلف مقوای بسته‌بندی باطله و ضایعات برش کارتن سازی ها بر ویژگی های کاغذ فلوتینگ حاصل از خمیر NSSC م
بررسی تاثیر تغذیه از دانه‌های کامل و شکسته ذرت ، برنج، گندم، سبوس و آرد گندم در سرعت نشو و نما و قدرت باروری شب پرهPlodia interpunctella Hub.
بررسی حساسیت شپشه برنج (Sitophilus oryzae(L.)(col.,Curculionidae) به چند حشره کش رایج
use oracle cursor within a sys_refcursor
What Situations Cause Oracle Packages to Become Invalid?
Calculate difference between 2 date / times in Oracle SQL
Oracle CASE with OR
ADODB Recordset.Recordcount corruption with oracle (ASP)
oracle: efficient way to configure columns in an output report
Stumped and Seeking Input Re: Database Design
Entity Framework and Oracle
Oracle 10g: MIN/MAX column value estimation
connecting to oracle remote server with CakePHP
*