طبقه بندی تناسب و تعیین پتانسیل تولید اراضی میان آب شوشتر برای گندم

مطالعه ویژگیهای مدیریت کاهش ضایعات در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان فارس
تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه مرتعی با استفاده از GIS و RS در حوزه رودخانه وهرگان
مقایسه اکولوژیک گونه‌های جنس Artemisia در استان سمنان
بررسی امکان تخمین درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های رقومی ماهواره لندست TM در منطقه سمیرم
بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از درصدهای مختلف مقوای بسته‌بندی باطله و ضایعات برش کارتن سازی ها بر ویژگی های کاغذ فلوتینگ حاصل از خمیر NSSC م
بررسی تاثیر تغذیه از دانه‌های کامل و شکسته ذرت ، برنج، گندم، سبوس و آرد گندم در سرعت نشو و نما و قدرت باروری شب پرهPlodia interpunctella Hub.
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

طبقه بندی تناسب و تعیین پتانسیل تولید اراضی میان آب شوشتر برای گندم
منطقه مورد مطالعه به مساحت 36205 هکتارمیان آب شوشتر از هستان خوزستان برنامه دارد.


بررسی حساسیت شپشه برنج (Sitophilus oryzae(L.)(col.,Curculionidae) به چند حشره کش رایج
با توجه به اطلاعات ایستگاه هواشناسی شوشتر که نزدیکترین ایستگاه به منطقه موردمطالعه می باشد، این منطقه جزء اقلیم نیمه بیابانی خفیف می باشد.


فون آنتوکوریده های شیراز و اطراف
حداکثر درجه حرارت روزانه درتیرماه 7/46 درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت روزانه 1/7 درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد.


شناسایی زنبورهای پارازیتوئید تخم سنهای سبز پسته (Brachynema Spp.& Acrosternum Spp.) و بررسی بیولوژی Trissolcus agriope (Hym:Scelionidae) در منطقه رفسنجان
مقدار متوسط بارندگی سالیانه در منطقه مورد مطالعه 325 میلمیتر هست.


بررسی میزان نشو و نما و قدرت باروری شب پره مدیترانه آرد، Ephestia kuehniella Zell ، روی چند رژیم غذایی تهیه شده از آرد سبوس گندم به صورت خشک و مرطوب
هدف از این تحقیق رسیدن به مدلی هست که بتوان پتاسیل تولید گندم آبی و دیم را با درنظر گرفتن شرایط محیطی منطقه تخمین بزند.


تجزیه و تحلیل کاریوتیپی جمعیت‌های بومی گیاه Festuca arundinacea
این مهم مستلزم سلسله مراتب زیر هست.


تاثیر مقادیر مختلف کودازته و تراکم بوته بر ویژگیهای زراعی، عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین دانه دو رقم کنجد(Sesamum indicum L.) در منطقه کوشکک استان
در مرحله اول تخمین پتانسیل تولید گندم آبی و یا بعبارت دیگر پتانسیل تولید حرارتی - تابشی هست.


بررسی اثرات خواص مرفولوژیک بر روی عملکرد و اجزاءعملکرد ارقام مختلف نخود(Cicer arietinum L.) در قالب تجزیه علیت (Path analysis)
در مرحله دوم تخمین پتانسیل آب و هوائی یابعبارتی دیگر پتانسیل تولید گندم دیم با درنظر گرفتن مقدار بارندگی موجود در منطقه هست.


مکانیسم مقاومت چند لاین آفتابگردان(Helianthus annuus l.) به سفیدک کرکی(Plasmopara halstedii(Farl.)Berlese et de Toni.) و نقش ترکیبات فنلی در مقاومت ارقام
در مرحله سوم تخمین پتانسیل تولید اراضی با هستفاده از پتانسیل تولید آب و هوائی در مرحله دوم و تاثیر محدودیتهای خاک بر روی تولید هست.

نتایج حاصله از مرحله اول نشان می دهد که پتانسیل تولید گندم آبی به روش سایس در شوشتر 6457 کیلوگرم درهکتار و به روش منطقه مورد مطالعه به مساحت 36205 هکتارمیان آب شوشتر از هستان خوزستان برنامه دارد.

با توجه به اطلاعات ایستگاه هواشناسی شوشتر که نزدیکترین ایستگاه به منطقه موردمطالعه می باشد، این منطقه جزء اقلیم نیمه بیابانی خفیف می باشد.

حداکثر درجه حرارت روزانه درتیرماه 7/46 درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت روزانه 1/7 درجه سانتیگراد در دی ماه می باشد.

مقدار متوسط بارندگی سالیانه در منطقه مورد مطالعه 325 میلمیتر هست.

هدف از این تحقیق رسیدن به مدلی هست که بتوان پتاسیل تولید گندم آبی و دیم را با درنظر گرفتن شرایط محیطی منطقه تخمین بزند.

این مهم مستلزم سلسله مراتب زیر هست.

در مرحله اول تخمین پتانسیل تولید گندم آبی و یا بعبارت دیگر پتانسیل تولید حرارتی - تابشی هست.

در مرحله دوم تخمین پتانسیل آب و هوائی یابعبارتی دیگر پتانسیل تولید گندم دیم با درنظر گرفتن مقدار بارندگی موجود در منطقه هست.

در مرحله سوم تخمین پتانسیل تولید اراضی با هستفاده از پتانسیل تولید آب و هوائی در مرحله دوم و تاثیر محدودیتهای خاک بر روی تولید هست.

نتایج حاصله از مرحله اول نشان می دهد که پتانسیل تولید گندم آبی به روش سایس در شوشتر 6457 کیلوگرم درهکتار و به روش ا پی تی 8041 کیلوگرم درهکتار هست.

در مرحله دوم با توجه به کم آبی شدید در اواسط و اواخر سیکل رشد، پتانسیل تولید آب و هوائی و محصول بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد که مقدار این کاهش به روش سایس 1420 و به روش ا پی تی 1770 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شد.

درمرحله سوم پتانسیل تولید اراضی برای هر حالت از فامیلی خاک با توجه به پتانسیل تولید آب و هوائی و تاثیر شرایط محدود نماينده درخاک درشرایط فعال برای گندم دیم از 150 تا 1111 کیلوگرم در هکتار تخمین زده شده هست.

این کاهش عملکرد به علت تاثیر شرایط محدود نماينده از قبیل محددیت آهک، وضعیت زهکشی، شوری، قلیائیت و نبود بارندگی هست.

پتانسیل فعلی تولید اراضی در منطقه برای گندم آبی به روش سایس از 652 تا 4836 و به روش ا پی تی از 933 تا 6023 کیلو گرم در هکتار متغیر هست.

کاهش عملکرد بعلت شرایط محدود نماينده از قبیل محدودیتهای آهک ،زهکشی، شوری و قلیائیت هست و پتایسیل آتی تولید گندم آبی پس رفع محدودیتهای قابل اصلاح در منطقه به روش سایس از 3429 ا 5101 و به روش ا پی تی از 4849 تا 6352 کیلوگرم درهکتار متغ.....
54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews