پاسخ قطر به ارتفاع کاج تهران به تغییرات شیب و جهت دامنه در پارک جنگلی لویزان


پاسخ قطر به ارتفاع کاج تهران به تغییرات شیب و جهت دامنه در پارک جنگلی لویزان
عکس العمل قطر برابر سینه و ارتفاع درختان 34 ساله دست کاشت کاج شهرستان تهران (Pinus eldarica Medw) به تغییرات شیب و جهت دامنه در پارک جنگلی لویزان مطالعه شد.


بررسی تاثیر زمان برداشت بذر و سطوح مختلف شوری برجوانه زدن و سبز شدن بذر درختچه قیچ (Zygophyllum atriplicoides Fisch & C.A. Mey) در استان فارس
برای این منظور، در سال 1380، در بخشی از این جنگل تعداد 57 قطعه نمونه در چهار جهت جغرافیایی اصلی و دو طبقه شیب 0-15 و 16-40 % انتخاب گردید.


اثر دو نوع کود فسفره بر روی ازدیاد عملکرد محصول باقلا
در هر قطعه نمونه، قطر برابر سینه و ارتفاع هفت درخت اندازه گیری شد.


میوه‌های کمپوتی و اصول کمپوت‌سازی
نتایج نشان می دهد که شیب ، فقط به روی قطر برابر سینه جهت جغرافیایی و ارتفاع اثر می گذارد و تاثیر توام جهت و شیب فقط روی ارتفاع معنی دار هست.


اهمیت شته انار در ایران و تعیین مناسبترین سم در امر مبارزه با آن
بدون در نظر گرفتن شیب، بلندترین درختان در جهت شرقی و قطورترین درختان در جهات شرقی و جنوبی برنامه دارند.


مطالعه حاصلخیزی خاکهای قسمت شرقی جلگه شیراز
به طور کلی از این تحقیق می توان هستنتاج کرد که اندازه‌های قطر و ارتفاع درختان کاج شهرستان تهران از نظر برآیند مطلوبیت در جهت شرقی نمود پیدا می‌نمایند.


مقایسه ارزش کودی اوره و نیترات آمونیم
به منظور افزایش اندازه این مشخصه‌ها، جنگل کاری این گونه در مناطق اکولوژیک یکسان می‌تواند روی جهت شرقی و سپس اون روی جهات شمالی و غربی توصیه گردد.


مقایسه تاثیر تغذیه ارومایسین - ترامایسین - پنی‌سیلین در افزایش وزن جوجه‌ها


کاشت و تغییر عملکرد ذرت بر حسب فاصله کشت


60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews