بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و کارایی مصرف آب پنبه


بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد و کارایی مصرف آب پنبه
تنش رطوبتی با تاثیر بر عملکرد کمی و کیفی پنبه می تواند یکی از شرایط مهم در تولید این محصول به حساب آید.


لوبیا"بررسی ارقام داخلی و خارجی لوبیا در باجگاه"
پنبه گیاهی هست بانیاز آبی زیاد، اما میزان مصرف آب در پنبه می تواند اثرات متناقصی بر عملکرد اون بجا گذارد.


بودجه آبی جلگه شیراز و مقایسه با احتیاجات آبی محصولات
آبیاری بیش از حد و همچنین بروز تنش خشکی باعث افت کمی و کیفی محصول تولیدی می شود.


نقش شرکتهای تعاونی در اصلاحات ارضی ایران
به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی بر عملکرد پنبه رقم ورامین، آزمایشی با چهار تیمار آبیاری با سه تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به مدت 2 سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر و در خاکی با بافت لوم سیلتی با شور 3 دسی زیمنس بر متر و PH برابر با 1/7 انجام شد.


راندمان غذایی برای تولید تخم‌مرغ
نتایج حاصله حاکی از اون هست که: 1- بین تیمارهای آبیاری از نظر عملکرد وش اختلاف معنی داری در سطح 5% وجود داشت .


مطالعات مقدماتی در باره تشکیل گله مادر از مرغان بومی
بطوریکه بیشترین عملکرد در تیمار آبیاری پس از 70 میلمیتر تبخیر برابر با 6/3754 کیلوگرم وش در هکتار و کمترین عملکرد درتیمار آبیاری پس از 120 میلمتر تبخیر برابر با 2387 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.


زهکشی و اجرای آن در ایران
2- تنش آبیاری باعث کاهش طول الیاف و افزایش ضریب میکرونر گردید، در حالیکه بر خصوصیت هستحکام الیاف تاثیر چندانی نداشت 3- تنش رطوبتی باعث کاهش ارتفاع بوته شده هست.


شیرین کردن آبهای شور
با این وجود در آبیاری با مدار نزدیک اگر چه ارتفاع بوته افزایش نشان می دهد اما باعث افزایش عملکرد نشده هست.4- تنش رطوبتی باعث کاهش وزن غوزه وهمچنین ریزش غوزه گردید.
78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews