اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر ویژگی های رشد عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در کشت دوم


اثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر ویژگی های رشد عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا در کشت دوم
آزمایشی به منظور تعیین اثر رژیم های مختلف آبیاری (4 رژیم)و تراکم کاشت (4 تراکم) بر ویژگی های رشد رویشی و زایشی و همچنین عملکرد دانه در سه رقم سویا در طی سالهای 1379 و 1380 صورت گرفت.آزمایش به صورت طرح اسپلیت فاکتوریل، بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید.


بررسی یونجه‌کاری در شیراز
در این پژوهش تیمارهای آبیاری فاکتور اصلی، تیمارهای آبیاری فاکتور اصلی، تمیارهای تراکم کاشت و ارقام سویا، فاکتورهای فرعی را تشکیل دادند.


اندازه‌گیری رطوبت خاک بطریقه پخش نوترون و کالیبره کردن دستگاه
بالاترین و کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب در تیمارهای آبیاری ‏‎I2‎‏ و ‏‎I4‎‏ ) به ترتیب آبیاری پس از 60 و 100 میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس ‏‎A‎‏)حاصل شد.


آزمایش میزان حاطخیزی خاک باجگاه بروش مزرعه‌ای
درتیمارهای تراکم کاشت و ارقام سویا نیز بالاترین عملکرد دانه به تراکم کاشت ‏‎ D3‎‏و کمترین اون به تراکم کاشت ‏‎‏‎D1‎‏رقم ‏‎‎‏‏‎V3‎‏ تعلق داشت .


سوژا"مطالعه ژنیتکی و روشهای اصلاح آن"
علاوه بر عملکرد دانه مقادیر حداکثر ویژگی های رشد رویشی و زایشی نیز در تیمار آبیاری ‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‏‎‎‏‏‎‎‏I2 بدست آمد.


مقایسه اثر پنج سم قارچ‌کش در پیشگیری بیماری یرقان زودرس " گوجه‌فرنگی "
عملکرد دانه در هربوته بر اثر کاهش تراکم بوته افزایش، ولی در واحد سطح کاهش نشان داد.


مطالعه ارقام داخلی و خارجی لوبیا سفید در باجگاه
بسیاری از ویژگی های رشد رویشی و زایشی هر بوته بر اثر افزایش تعداد بوته در واحد سطح کاهش یافت.


مطالعه حوزه آبگیر و آبده رودخانه زاینده‌رود در اصفهان
واکنش ارقام سویا در تراکم های مختلف از لحاظ میزان تولید عملکرد دانه ، متفاوت بود، به طوری که رقم ‏‎V1‎‏ در تراک ‏‎D4 ‎‏ رقم ‏‎‎‏‏‎‎V2 ‎‏ در تراکم ‏‎D3‎‏ و رقم V3 در تراکم ‏‎D2‎‏ بالاترین عملکرد دانه را تولید کردند.
72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews