مطالعه میزان رشد دیاتومه ‏‎Skeletonema costatum‎‏ تحت تاثیر رژیمهای مختلف نوری


مطالعه میزان رشد دیاتومه ‏‎Skeletonema costatum‎‏ تحت تاثیر رژیمهای مختلف نوری
تاثیر نور بر رشد فیتوپلانکتون Skeletonema costatum در 20 تیمار نوری مختلف شامل 5 شدت 2000، 4000، 6000، 8000 و 10000 لوکس هر کدام با 4 تناوب تاریکی: روشنایی (L:D) و 24:0، 18:6،12:12 و 6:18 ساعت بررسی گردید.


مطالعات مقدماتی در باره پرورش و مشخصات گوسفندان یزد
از تمام نمونه‌ها به طور روزانه نمونه‌برداری صورت گرفت و تراکم سلولی و نرخ رشد در همه اونها اندازه‌گیری شد.


بادام، تولید، مصرف ، ارقام، اصلاح، آفات و امراض
در بین دوره‌های مختلف نوردهی، در تابشهای پیوسته نور نرخ رشد حداکثر و تراکم سلولی حداقل بود.


اثر کود شیمیائی ازته و فسفره بر روی عملکرد جو (در باجگاه)
در شدت 4000 لوکس میزان رشد نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود.


مطالعاتی در باره برنامه اصلاح نژاد گاوهای شیری اطراف تهران
لیکن در مجموع غیر از تناوب تاریکی: روشنایی 6:18 ساعت اختلاف زیادی بین تیمارهای مختلف از نظر رشد وجود نداشت.


مطالعه تاسیسات آبیاری دز در خوزستان و اثرات آن در بهبود وضع کشاورزی ناحیه
در تناوب 6:18 با شدتهای نوری مختلف معنی‌داری در رشد دیده شد.


کاشت انواع کاهو و مقایسه عملکرد
نتایج این تحقیق نشان داد که سلولهای فعال S.costatum به خوبی خود را با تغییرات نر سازگاز می‌نمايند، اما در سلولهای پیرتر یعنی سلولهایی که به انتهای فاز سکون یا مرگ رسیده‌اند، تا وقتی که رشد فعال آغاز نشده باشد، امکان ایجاد اختلال در رشد توسط شرایط محیطی وجود دارد.


مطالعه اثر متقابل فسفر نسبت به اوره و نیترات آمونیم بر روی محصول گندم (دراراضی کارخانه کود شیمیایی مرودشت)


اثر مقادیر مختلف کود حیوانی روی قند خربزه‌های اصفهانی


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews