بررسی فلورستیکی و ویژگیهای زیستی گیاهان تالاب امیرکلایه

بررسی اثر علفکش و روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)
رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena Fatua L.) با گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) در مقادیر مختلف کود ازته
بررسی اثرات تراکم بر ماندگاری و رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus myiss) دپن، خلیج‌فارس
بررسی اثرات فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی تجویز ویتامین E و سلینوم در دوره قبل از زایمان گاو
مطالعه اثرات کشندگی و ضایعات ناشی از سم آندوسولفان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
بررسی تنوع استرین‌های Ralstonia solianacerarum (عامل پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی) در جنوب استان کرمان و مطالعه مقدماتی دامنه میزبانی آن
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

بررسی فلورستیکی و ویژگیهای زیستی گیاهان تالاب امیرکلایه
منطقه حفاظت شده امیرکلایه به وسعت 1230 هکتار در شمالی ترین بخش لاهیجان و در 28 کیلومتری شمال غربی لنگرود واقع شده هست.


بررسی ویروس X سیب‌زمینی (PVX) در شمال خراسان
در این پژوهش فلور،ویژگیهای زیستی و جغرافیایی گیاهان تالاب امیرکلایه مورد بررسی برنامه گرفت.


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای Tilletia indica به کمک تجزیه و تحلیل ایزوآنزیمی و رابطه آن با بیماریزایی در گندم
از 85 گونه تقسیمات تحت گونه ای شناسایی شده از منطقه، 3 گونه جلبک، 5 گونه نهانزاد آوندی، 41 گونه گیاه گلدار دو لپه ای و 36 گونه گیاه گلدار تک لپه ای هستند.


بررسی فراوانی ژنهای بیماریزای سفیدک سطحی جو (Erysiphe graminis f.sp.hordei) در استان خراسان
این گونه ها به 45 تیره و 70 جنس تعلق دارند.


شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در مزارع سیب‌زمینی استان خراسان
مهمترین تیره های گیاهی منطقه از نظر بیشترین تعداد گونه به ترتیب عبارتند از:‏‎Cyperaceae, Poaceae, Ranunculaceae, Lemnaceae ‎‏ و ‏‎Potamogetonaceae‎‏، پنجاه و سه گونه(1/63 %) از فلور تالاب جهان وطن هستند، یعنی در نواحی رویشی مختلف پراکنش دارند.


مرفولوژی و شناسایی فرمهای بکرزای Aphis spp. در مناطق سردسیری‌جنوب استان اصفهان
انتشار 22 گونه به مناطق شمالی کشور محدود می گردد و 5 گونه علاوه بر شمال کشور به طور پراکنده در بخشهای شمال غربی نیز پراکنش دارند.


بیواکولوژی دوگونه ملخ از جنس Dociostaurus.Fieber)Orth.Acrididoe(: و آزمایش یو- ال- وی برای کنترل آنها در خراسا
در بین گیاهان جمع آوری شده، ژئوفیتها با 40 گونه (8/48 %) فراوان ترین شکل زیستی این منطقه حفاظت شده محسوب می گردند.


مرفولوژی و بیواکولوژی شپشک غول‌آسای ریشه گندمPorphyrophora tritici)BOD()Hom,Margarodidae(در استان باخت


بررسی صفات مرفولوژیکی و سیتولوژیکی پیازهای خوراکی(Allium Cepal.) ایران


72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews