بررسی بیواکولوژی سفید بالک زبان گنجشک ‏‎Siphoninus phillyreae‎‏ در استان فارس

پدیده سال‌آوری در درختان سیب (گلدن دلیشزور داسپار) و اثر کوددهی (ازت و گوگرد) بر روی آن
اثر رطوبت اولیه خاک و بار آب بر فرآیند نفوذ در سه بافت مختلف خاک
بررسی و تعیین مناسب‌ترین ابعاد شبکه آماربرداری و سطح قطعه نمونه در جنگل‌های دست کاشت (کاج تدا)
بررسی بعضی از مسائل اگروتکنیکی کشت رقم جدید ذرت 604 S.C- در شرایط آب و هوائی اهواز
بررسی تاثیر کمی کودهای ازته (اوره) بر روی تولید مرتع
بررسی بیولوژی شپشک آردآلود جنوب NIPAECOCCUS VIRIDIS (NEWSTEAD) و امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از کفشدوزک کریپت و سایر کفشدوزکهای موجود در استان خوزست
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

بررسی بیواکولوژی سفید بالک زبان گنجشک ‏‎Siphoninus phillyreae‎‏ در استان فارس
سفید بالک زبان گنجشک‏‎(Halliday)‎‏ ‏‎Siphoninus phillyreae‎‏ از آفات مهم درختان میوه و سایه دار در هستان فارس به شمار می آید.


بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجراء عملکرد لوبیا سفید (لاین آزمایشی 11805)
سطح بالها و بدن حشره کامل از گرد مومی سفید رنگی پوشیده شده هست.


شرایط انتخاب گونه‌های مناسب برای تثبیت شن‌های روان در سیستان با توجه به وضعیت اقلیم، آب و خاک (تاغ و گز)
ناحیه پشتی شفیره به رنگ قهوه ای روشن که به وسیله دو سری خطوط طولی از موم سفید رنگ احاطه شده هست و دارای 40 تا 50 برآمدگی گره مانند هست.


تهیه مدل ریاضی پیش‌بینی کف کنی (Degradation) و بالا آمدن بستر (Aggradation) در رودخانه‌های آبرفتی
ناحیه اطراف مخرج به وسله هاله قهوه ای رنگی احاطه شده و مخرج به صورت یک نقطه قهوه ای تیره در اون ظاهر شده هست.


بررسی مقدماتی بیواکولوژی سن Lygaeus pandurus seusli روی درختان پسته در رفسنجان
بیش از 17 میزبان گیاهی (افرا، زبان گنجشک، نارون، سیب، به، گلابی، لیمو شیرین، لیمو ترش، پرتقال، نارنگی، هلو، شلیل، زردآلو، زالزالک، آلو، بادام و انار) درا ستان فارس شناسایی گردید که تراکم و طغیان آفت بر روی زبان گنجشک بیش از همه حائز اهمیت بود.


بررسی تاثیر فواصل خطوط کاشت و میزانهای مختلف بذر بر روی برخی از صفات کمی و کیفی دانه و تعیین منحنی رشد در گیاه سویا
پوره ها و حشرات کامل از اوایل خرداد تا اواخر آذر با تغذیه از شیره گیاهی بطور مستقیم موجب زیان اقتصادی فراوان به گیاهان میزبان می گردند.


مطالعه و بررسی امکان افزایش عمر مفید تراورسهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
در شیراز جمعیت آفت بر روی درختان در دهه اول مرداد ماه به حداکثر میزان خود رسید.


بررسی تحمل به شوری تعدادی از ارقام و توده‌های یونجه در مراحل مختلف رشد
یکی از فعال ترین پارازیتوئیدهای این آفت زنبور ‏‎Encarsia inaron (Walker)‎ از خانواده ‏Aphelinidae‎‏ هست.


بررسی فون شته‌های (Hom : Aphidoidea) گندم و سایر گرامینه‌ها (Gramineae) در منطقه شیراز
این زنبور 6 تا 7 میلی متر طول دارد.

شکم درحشرات ماده زرد و حشرات نر سیاه رنگ هست.

فعالیت پارازیتیسمی اون از نیمه دوم تیرماه شروع و تا اواخر آذرماه ادامه داشته و بالاترین % پارازیتیسمی حدود 9/85 % در باجگاه بر روی درختان گلابی مشاهده گردید.

نسبت جنسی زنبورهای نر به ماده در طبیعت و بر وری درختان زبان گنجشک 1 به44/1 بود.
78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews