بررسی تاثیر برخی ویژگی هندسی آبخیزها بر سیلابهای حداکثر لحظه ای با دوره برگشت های مختلف

بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و اجراء عملکرد لوبیا سفید (لاین آزمایشی 11805)
شرایط انتخاب گونه‌های مناسب برای تثبیت شن‌های روان در سیستان با توجه به وضعیت اقلیم، آب و خاک (تاغ و گز)
تهیه مدل ریاضی پیش‌بینی کف کنی (Degradation) و بالا آمدن بستر (Aggradation) در رودخانه‌های آبرفتی
بررسی مقدماتی بیواکولوژی سن Lygaeus pandurus seusli روی درختان پسته در رفسنجان
بررسی تاثیر فواصل خطوط کاشت و میزانهای مختلف بذر بر روی برخی از صفات کمی و کیفی دانه و تعیین منحنی رشد در گیاه سویا
مطالعه و بررسی امکان افزایش عمر مفید تراورسهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

بررسی تاثیر برخی ویژگی هندسی آبخیزها بر سیلابهای حداکثر لحظه ای با دوره برگشت های مختلف
ویژگی هندسی آبخیزها به لحاظ تاثیر اونها بر رفتار هیدرولوژیکی اون، در مطالعات و برآوردهای سیلاب مورد توجه هست.


بررسی تحمل به شوری تعدادی از ارقام و توده‌های یونجه در مراحل مختلف رشد
این ویژگی ها در حوزه های فاقد آمار مهمترین نقش را در برآورد های هیدرولوژی دارند.


بررسی فون شته‌های (Hom : Aphidoidea) گندم و سایر گرامینه‌ها (Gramineae) در منطقه شیراز
گستردگی و تنوع آبخیزهای کشور به لحاظ شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی، خاک و زمین شناسی و عدم امکان تجهیز همه اونها به ایستگاه های اندازه گیری آمار جریان، پیش بینی راه کارهائی برای برآوردهای هیدرولوژی در حوضه های فاقد آمار به کمک آمار حوضه های دارای ایستگاه را اجتناب ناپذیر می سازد.


بررسی اثر درجات مختلف شوری روی قره‌داغ و مقایسه آن با آترپیلکس در کویر میغان
یکی از روشهائی که میتوان آمار جریان را به سایر حوشه ها تعمیم داد، تعیین همگنی حوضه های آبخیز می باشد.


بررسی روش‌های ریشه‌زائی قلمه‌های نیمه خشبی زیتون از سه واریته انتخابی
برای انجام این پژوهش 40 حوضه ابخیز واقع در البرز شمالی به وسعت 35000 کیلومتر مربع از آستارا در غرب منطقه تا نکا در شرق منطقه انتخاب شده هست.


کنترل شیمیائی علفهای هرز مزارع چغندرقند
در این پژوهش پارامترهای ژئومورفولوژی نظیر مساحت، محیط، طول و شیب آبراهه اصلی، طول حوزه، شیب حوضه، وقت تمرکز، ضریب شکل و متغییرهای بارش متوسط سالانه و % پوشش جنگلی هستخراج شدند.


اثر مواد اصلاح کننده فیزیکی خاک بر بعضی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه
پس از اندازه گیری و محاسبه ویژگی های هندسی حوضه ها، آمار دبی حداکثر لحظه ای برای یک دوره 25 ساله یعنی از سال آبی 49- 48 تا سال 75-74 هستخراج و آمارهای ناقص تکمیل گردیدند.


تهیه جداول تولید چوب - گونه ممرز بخش رادار پشته جنگل سیاهکل
مقادیر دبی با لوگ نرمال سه پارامتره، که بهترین برازش برای منطقه مورد مطالعه را داشته هست برازش داده شده و دبی های با دوره بازگشت های 2 تا 1000 ساله هستخراج شدند.


اثرات تراکم بوته بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت
پس از اون حوضه های آبخیز مورد مطالعه، با هستفاده از اونالیز خوشه ای به 4 گروه همگن تقسیم - و سپس به کمک پارامترهای ژئومورفولوژی و ایجاد رابطه همبستگی بین اونها و دبی حداکثر لحظه ای برای هر دوره بازگشت و برای هر منطقه همگن، روابط منطقه ای ارائه شده هست.

نتایج به دست آمده حاکی هست که برای تعیین همگنی با این روش نیاز به اندازه گیری تعداد زیادی ازپارامترهای هندسی نیست.

در این منطقه پارامترهای مساخت، ارتفاع متوسط، شیب رودخانه، % پوشش جنگل، تراکم زهکشی و بارش متوسط سالیانه نقش تعیین نماينده داشته و متغییر مساحت عامل اصلی در تعیین همگنی بوده هست.
92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews