مطالعه اثر رقابت ناشی از تراکم در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات رشد و عملکرد ارقام دیررس، متوسط رس و زودرس ذرت(.Zea mays L )

بررسی خصوصیات استرینهای Erwinia Carotovora عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی در ایران
بررسی برخی از ویژگیهای اکولوژیک‌گونه شیردار (Acer Cappadocium Gled) در جنگل‌های منطقه غرب مازندران
بررسی تهیه فرآورده مرکب چوب -پلاستیک با استفاده از گونه Populus nigra و مونومراستایرن به روش حرارت مستقیم
تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis Var.Kurstaki روی لاروهای سنین اول، دوم و سوم برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hubner) و نقش سینرژ سیستمهای حناو کاربراندوم در افز
بررسی امکان تکثیر باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم Bradyrhizobiium japonicum روی محیطهای ارزان قیمت و تولید مایه تلقیح مایع
مقایسه دو روش سزیم 137- و مدل جهانی تلفات خاک (USLE) به منظور برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز ریمله (لرستان)
Oracle NUMBER Comparisons
Quickest query to check for the existence of a row in Oracle?
How to best split csv strings in oracle 9i
Oracle Syntax for Creating Database Link Owned by Another User
alternatives for loading into oracle
What's wrong with adding LOBs to an Oracle table?
sqlldr corrupts my primary key after the first commit
How to see the actual query executed by an Oracle report containing an error
Migration of Java App Oracle 9i R2 database from 32 bit Windows to 64 bit Linux
Why is oracle spewing bad table metadata?

مطالعه اثر رقابت ناشی از تراکم در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات رشد و عملکرد ارقام دیررس، متوسط رس و زودرس ذرت(.Zea mays L )
با فرض اینکه تمام شرایط گیاهی و محیطی مناسب باشند، حصول شرایط مطلوب مستلزم تنظیم تراکم در واحد سطح و افزایش کارایی مصرف نور می باشد.


ارزیابی برخی ویژگیهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) و شلغم روغنی (B.campestris L.) و همبستگی آنها با عملکرد و اجزای عملکرد
تنش رقابت ناشی از تغییرات تراکم در مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه ذرت اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاه دارد.


بررسی تاثیر شوری بر گیاه عدس (Lens culinaris medik.)
لذا به منظور بررسی واکنش گیاه ذرت به تراکم، آزمایشی دردو سال زراعی1386-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس اجرا شد.


ارزیابی امکان کشت پائیزه یا زمستانه نخود (Cicer arietinum L.) در مشهد
آزمایش به صورت طرح کرت‌های نواری در سه تکرار اجراء شد.


ارزیابی کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) - لوبیا (Phaseoluse Valgarisl) با نگرش خاص بر رقابت گیاهی
تیمارهای آزمایش شامل سه تیپ‌ رشدی (1V = رقم دیررس (704)، 2V = رقم متوسط‌رس (504) و 3V = رقم زودرس (260)) همراه با تراکم در 12 سطح شامل 7 سطح ثابت که عبارت بودند از تراکم‌های 30 ، 50 ، 70، 90 ، 110 ، 130 و 150 هزار بوته در هکتار و 5 سطح تراکم که 40 % بیشتر از تراکم مطلوب هر رقم لحاظ شد.


ارزیابی معیارهای مقاومت به خشکی و گزینش ژنوتیپ‌های مقاوم در ذرات (Zea mays l.)
گیاهان این پنج تراکم به ترتیب در مراحل رشدی ظهور پنجمین برگ (5V)، ظهور هفتمین برگ (7V)، تاسل دهی (Vt)، مرحله شیری دانه (3R) و مرحله سخت دانه (5R) به تراکم مطلوب همان رقم رسیدند.


بررسی ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) و تعیین پراکنش آن در منطقه مشهد و چناران
نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش تراکم میزان کارایی هستفاده از نور زیاد شد، بطوریکه برای رقم دیررس 704 در تراکم 15 بوته در متر مربع( 103/1 گرم بر مگا ژول)، برای رقم متوسط‌رس در تراکم 15 بوته در متر مربع( 214/1 گرم بر مگا ژول) و برای رقم زودرس در تراکم 15 بوته در متر مربع( 267/1 گرم بر مگا ژول) بود.


بررسی کارایی قارچ آنتاگونیست تریکودرما در کنترل بیولوژیکی T. indica عامل سیاهک ناقص گندم
متغیر تراکم اثر معنی داری بر اجزاء عملکرد، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی داشت .


کاربرد فیتوتوکسین‌های نیمه‌خالص قارچ Fusarium graminearum در ارزیابی مقاومت نسبی ارقام گندم به بیماری بلایت خوشه
بیشترین عملکرد برای رقم دیررس در تراکم 3D(11334 کیلوگرم در هکتار)، برای رقم متوسط‌رس در تراکم 4D(10937 کیلو گرم در هکتار) و برای رقم زودرس در تراکم6D(7591 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد.

افزایش تراکم بیش از حد مطلوب منجر به افزایش عملکرد بیولوژیکی و کاهش عملکرد اقتصادی شد.

با افزایش تراکم ارتفاع گیاه ذرت زیاد شد ولی در تراکم‌های خیلی بیشتر کاهش یافت.

عامل تراکم و رقم اثر معنی‌داری بر مراحل فنولوژی داشت، بطوریکه با افزایش تراکم طول دوره تاسل‌دهی تا کاکل‌دهی در تمام ارقام افزایش یافت ولی کل دوره رشد کاهش نشان داد.

عامل تراکم اثر متفاوتی بر روند تولید ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص و دوام سطح برگ داشت.

بطوریکه با افزایش تراکم شاخص‌های رشد زودتر به حداکثر مقدار خود رسیدند و شیب کاهش منحنی سپس مرحله تاسل‌دهی شدیدتر بود.

عملکرد و اجزاء عملکرد در تیمار تنک کردن بوته‌ها درمراحل V5و V7 بترتیب به تراکم مطلوب هر رقم نزدیکتر بود بطوریکه تک بوته موقعيت جبران تنش ناشی از تراکم را داشت.

ولی تنک کردن بوته‌ها سپس مرحله تاسل‌دهی(R3 ,Vt و R5 )منجر به کاهش عملکرد و اجزاء اون نسبت به تراکم مطلوب هر رقم شد.

این بررسی نشان داد که حصول عملکرد مطلوب به تیپ رشد گیاه و تراکم بستگی دارد، بطوریکه برای رقم دیررس با طول دوره رشد بیشتر می توان تراکم را نسبت به ارقام متوسط رس و زودرس کمتر در نظر گرفت.
72 out of 100 based on 17 user ratings 392 reviews