طرح بررسی تکمیلی خصوصیات بیواکولوژی موش مغان


طرح بررسی تکمیلی خصوصیات بیواکولوژی موش مغان
بررسیهای تکمیلی درزمینه های پراکندگی جغرافیائی - بیواکولوژی (مطالعات تغییرات جمعیت درفصول مختلف سال،پیش بینی امکان ازدیاد جمعیت قبل ازشروع طغیان ) انجام خواهدگرفت .


بررسی مینوز مرکبات و تعیین بهترین روشهای مبارزه با آن


طرح بررسی امکان مبازره بیولوژیکی علیه شپشک استرالیائی و آردآلود در مناطق مرکبات‌خیز


84 out of 100 based on 54 user ratings 354 reviews

بررسی بیواکولوژی مینوز لکه گرد برگ سیب و تعیین مناسب ترین راه مبارزه علیه آن
تعیین دقیق تاریخهای مبارزه شیمیائی بر علیه کرم سیب و کرم به و امکان تلفیق آنها با یکدیگر با استفاده از تله‌های فرمونی و نوری و شروع آلودگی‌ه
طرح بررسی امکان مبارزه تلفیقی علیه آفات درختان سیب
بررسی آفات مهم درختان گلابی ( به ویژه پسیل گلایی )
بررسی حشرات زیان‌آور درختان میوه سردسیری نواحی میوه‌خیز کوهستانی استان تهران و تعیین مناسب ترین شیوه‌های مبارزه با آنها
شناسائی و بررسی علل مرگ درختان میوه هسته‌دار
پیشگیری و معالجه کلروز آهن درختان میوه بوسیله گوگرد تولیدی پالایشگاه اصفهان و تعیین راندمان این گوگرد در اصلاح خاکهای آهکی استان
بررسی و شناخت عوامل موجد کلروز در درختان میوه
بررسی بیماریهای درختان میوه ( بررسی بیماری شانکر ناشی از سیتوسپورا روی درخت سیب مشهور به خوره ) در استانهای تهران و مرکزی
بررسی بیماری سفیدک داخلی مو
بررسی تاثیر زمان برداشت میوه و محلولهای کلروز کلسیم و نیترات کلسیم در جلوگیری از عارضه فیزیولوژیکی Hittorpit روی میوه
طرح بررسی آفات نخیلات
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*