کنترل شیمیایی علفهای هرز مزارع نخود دیم


کنترل شیمیایی علفهای هرز مزارع نخود دیم
مصرف یکبار علفکش پری دیت در مرحله 4-6 برگی نخود موجب کاهش علف هرز و افزایش عملکرد به میزان 864 کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد بدون وجین افزایش داشته هست و افزایش عملکرد طرح نسبت به شاهد با وجین دستی 552 کیلوگرم بوده هست.


ارزیابی مقاومت لاین‌های پیشرفته - گندم نان نسبت به زنگ زرد در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل در شرایط گلخانه ای و مزارع دیم


تعیین طول دوره ژنراسوین ویروسی ارقام سیب زمینی و شناسایی مناطق دارای شرایط تباهی نژادی پایین در استان همدان


66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews

بررسی پراکندگی، شناسایی و میزان خسارت گونه غالب نماتد مولد غده روی ارقام مختلف سیب زمینی در استان کرمان
بررسی تاثیر ریز مغذی ها در کاهش یا افزایش جمعیت و خسارت آفات بیماریها و علفهای هرز مهم گندم
تعیین پراکنش و گونه غالب نماتد سیستی غلات در استان کرمان
بررسی کارآیی موش کش تدخینی سیماگ (سیانیدسدیم ) درمقایسه با فتوکسین علیه موش ورامین و جربیل هندی
بررسی کارآیی چند علف کش جدید در مزارع گندم
بررسی مقاومت ارقام در آزمایشات یکنواخت سازگاری گندم های امیدبخش هم اقلیم ‏‎(ERWVT)‎‏ نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم و عامل ‏‎T.L‎‏
بررسی تفاوت آلودگی ارقام مختلف بادمجان به کنه های تارتن در منطقه ورامین
بررسی عملکرد و مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی در مقابل شانکر باکتریایی
بررسی کارآئی قارچ ‏‎Metarhiaium anisopliap‎‏ در کنترل شته مومی در کلزا
شناسایی ‏‎Pseudfomonas‎‏ بیماریزای درختان میوه هسته دار در چند استان
بررسی و مقایسه روشهای مبارزه با سرخرطومی گیلاس (ملی)
بررسی اثر کنترل پاییزه در مدیریت سرخرطومی برگ یونجه ‏‎Hypera Postica Gill‎‏
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*