بررسی مقاومت ارقام پیشرفته گندم دیم نسبت به سیاهک پنهان معمولی با عامل در مناطق مختلف دیم کشور


بررسی مقاومت ارقام پیشرفته گندم دیم نسبت به سیاهک پنهان معمولی با عامل در مناطق مختلف دیم کشور
در این بررسی مقاومت 200 لاین گندم دیم نسبت به بیماری سیاهک پناهان معمولی مورد ارزیابی برنامه گرفت.


کنترل شیمیایی نماتد مولد زخم ریشه درختان گیلاس در مغان
برپايه نتایج بدست آمده تعداد 5 لاین در مراغه، 15 لاین در زنجان، 5 لاین در کردستان، 6 لاین در میاندوآب، 33 لاین در کرمانشاه و 14 لاین در کرج در هر دو سال اجرای آزمایش دارای تیپ مقاوم و % آلودگی کمتر از 5 % بود.


بررسی اثر قارچکش جدید ‏‎R.T.A‎‏ بصورت محلولپاشی هوایی در کنترل بیماری زنگ زرد گندم


پراکنش و تعیین میزان کارآیی پارازتیوئیدهای آلرودهای مرکبات جنوب کشور (فارس و بوشهر)


54 out of 100 based on 49 user ratings 374 reviews

تعیین کارآیی سم بازمامید جهت کنترل نماتد ‏‎Meloidogyne javanica‎‏ در خزانه هیا گوجه فرنگی
بررسی کنترل شیمیایی علف هرز ‏‎Myagrum perfoliatum‎‏ در مزارع گندم
مقایسه آیزوزایمی تعدادی از گونه های فیتو فترای ایران
بررسی قارچهای خاکزاد عامل پوسیدگی ریشه و طوقه جو در استانهای مختلف ایران
تعیین نژادهای قارچ ‏‎Fusarium axysporum‎‏ عامل بوته زردی نخود در چندین استان غرب کشور
بررسی علل زوال درختان بادام در اثر عوامل بیماریزای قارچی خاکزاد
تعیین مناسبترین ارتقاع، رنگ و نوع تله جهت کاربرد تله های فرمون جنسی کرم سیب
تعیین میزان باقیمانده و دوره کارنس سم دیازیتون در هندوانه و مقایسه روش شیمیایی توصیه شده با روش متداول در منطقه در کاهش میزان خسارت آفت
بررسی دشمنان طبیعی سن بادام
بررسی تاثیر عناصر غذایی و سموم نماتد زخم ریشه چای ‏‎Pratylenchus loosi‎‏ در استان گیلان
بررسی آلودگی باکتریایی (با تاکید بر گونه های ویبریو ‏‎Vibrio‎‏)
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*