آزمایش کرستا بررسی بیماری ویروس ‏‎‏‎y‏‎ سیب زمینی ‏‎(PVY)‎‏ توتون


آزمایش کرستا بررسی بیماری ویروس ‏‎‏‎y‏‎ سیب زمینی ‏‎(PVY)‎‏ توتون
توتون مانند گیاهان دیگر مبتلا به ویروسهای مختلفی می گردد که ویروس ‏‎PVY‎‏ یا ویروس ‏‎Y‎‏ سیب زمینی از مهمترین اونها می باشد که دارای بیوتیپهای مختلف هست دارای دوگونه علائم روی توتون می باشد علایم ویروسی و دیگری علایم نکروتیک که علایم ویروسی بیشتر در سطح برگ و نزدیک رگبرگها فرعی دیده می شود و در مورد نکروتیک روی رگبرگ-فرعی و اصلی دیده می شود و بهمین منظور بذر 10 رقم توتون از سوی ساوقت کرستا دریافت گردید ‏‎‎‏(در سال 80) که اسامی اونان بشرح زیر هست: ‏‎1-VAM 2-TN86 3-PBD6 4-VD 5-Zamojska 4 6-Habana92 7-BUrley21 8-K326 9-K17 10-NC95‎‏ در یک طرح کامل تصادفی در سه تکرار مورد کاشت برنامه گرفت.


بررسی آلودگی باکتریایی (با تاکید بر گونه های ویبریو ‏‎Vibrio‎‏)


بررسی بیماریزایی قارچهای آنتاگونیست علیه نماتد ‏‎Heterodera schachtii‎‏
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 704 reviews

بررسی بیماریزایی ‏‎Verticillium chlamydosporium‎‏ بر روی ‏‎Meloidogyne javanica‎‏ و ‏‎Heterodera schachtii‎‏
کنترل بیولوژیکی ‏‎Phytophthora capsici‎‏ با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست (نوع پنجم)
ایتولوژی و شناسایی تکمیلی گونه های مختلف سپتوریا روی گندم با توجه به احتمال وجود ‏‎Stagonos pora.spp‎‏ و ارزیابی مقاومت نسبی لاین‌های پیشرفته گن
ارزیابی مقاومت مواد مربوط به آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی هم اقلیم ‏‎(PRWYT)‎‏ نسبت به زنگ زرد گندم
ارزیابی تاثیر بعضی از سموم شیمیایی رایج ‏‎IGR,Naturalis-L‎‏ ها و روغنها روی آلرودهای مرکبات و دشمنان طبیعی آنها در جنوب کشور
بررسی امکان مبارزه غیر شیمیایی با نماتدهای مولد غده . Meloidogyne spp خیار در اصفهان
بررسی بیماریهای مهم قارچی زیتون در باغات و نهالستانها و روشهای کنترل آنها
بررسی مکانیزمهای مقاومت پایه های پسته نسبت به قارچ P.megasperma عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه
بررسی نقش آنزیمها در مکانیسم بیوشیمیایی دفاع در ارقام حساس و مقاوم گندم به بیماری فوزاریومی خوشه و امکان القائ مقاومت در ارقام حساس
تعیین نژادهای زنگ زرد گندم با عامل Piccinia. striformis در ایران
ارزیابی مقاومت ارقام پیشرفته گندم نان و دوروم داخلی و خارجی در مقابل بیماری سیاهک ناقص گندم
بررسی ارقام جدید پیشرفته گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق ساحل خزر (ERWYT-Z.I)
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*