تعیین منابع ژنتیکی مقاومت لوبیا به سه ویروس مهم لوبیا‏‎BCMV,CMV,BYMV‎‏


تعیین منابع ژنتیکی مقاومت لوبیا به سه ویروس مهم لوبیا‏‎BCMV,CMV,BYMV‎‏
64 رقم لوبیا از انواع قرمز، چیتی و سفید تحت شرایط گلخانه و مزرعه از حیث مقاومت و حساسیت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا‏‎BCMV‎‏ مورد ارزیابی برنامه گرفتند بر پايه علائم ایجاد شده در اثر مایه زنی ‏‏‎ ‎BCMV‎روی ارقام مذکور و نیز نتیجه مایه زنی برگشتی رو‏‎ی گیاهان محک همراه با هستفاده از آزمون الایزا حداقل 3 رقم لوبیا قرمز، 5 رقم لوبیا چیتی و 9 رقم لوبیا سفید در مقابل جدایه ای از ‏‎BCMV‎‏ ‏‎‎‏( احتمالا هستری نکروتیک این ویروس) غیر حساس ارزیابی شدند.


بررسی لاینهای نخود سفید از نظر بیماری برق زدگی


بررسی در خزانه بین المللی بیماری برق زدگی لاینهای نخود در سال زراعی 78- 1377
نمایه ها:


72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews

ارزیابی لاین‌ها و ارقام عدس در آزمایش مقایسه عملکرد داخلی ‏‎(A-TEST)‎‏
تعیین خصوصیات و مشخصات مولکولی ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی ‏‎Tomato yellow leaf TYLCV , curl virus‎‏در ایران و توسعه روشهای دقیق و حساس شناسایی با اس
بررسی ایپدمیولوژی بیماری بلایت فوزاریومی خوشه گندم در استانهای مختلف کشور
بررسی سطح زیان اقتصادی سن گندم
بررسی وضعیت خفتگی و جوانه زنی بذور علفهای هرز تیره گندمیان
بررسی میزان آلودگی ذرت به افلاتوکسین و ‏‎B1‎‏ و ‏‎B2‎‏ و ‏‎G1‎‏ و ‏‎G2‎‏ در انبار
بررسی روشهای مختلف کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیمای ‏‎TVLCV‎‏ در مناطق مهم کاشت گوجه فرنگی در ایران
بررسی روش های مختلف کنترل و تعیین میزان سطح زیان اقتصادی موش شکور [[Glis glis در باغات زیتون استان گیلان
شناسایی و بررسی وجود نژادهای ویروس کوتولگی زرد جو ‏‎(BYDV)‎‏ در گندم کاریهای مازندران
شناسایی ویروسهای مهم بیماریزای سیب زمینی شامل ‏‎PVX‎‏، ‏‎PVY‎‏ ، ‏‎ PLRV‎‏، ‏‎AMV‎‏
مطالعه و شناسایی نژادهای ویروس ‏‎Y‎‏ سیب زمینی در ایران
بررسی احتمالی وجود ویروسهای نپو در محصولات مهم کشاورزی استان سمنان
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*