بررسی واکس محافظ مرکبات در مقایسه با ترکیبات شیمیایی توصیه شده


بررسی واکس محافظ مرکبات در مقایسه با ترکیبات شیمیایی توصیه شده
پوسیدگی میوه مرکبات در انبار یکی از مهمترین مسائل و مشکلات این محصول محسوب می گردد.


شناسایی عوامل بیولوژیک کنترل کننده بیماری بلاست
در این بررسی واکس سیتراسول ‏‎A‎‏ با سموم تکتو، رورال ‏‎Ts‎‏، کاغذ مومی و شاهد بر روی دو محصول نارنگی و پرتقال مقایسه شد این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی ‏‎(RCD)‎‏ با شش تیمار و چهار تکرار برای هر محصول انجام گرفت و تعداد میوه پوسیده 45 و 90 روز پس از اجرا آزمایش شمارش گردید.


بررسی مقاومت ارقام در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته هم اقلیم ‏‎(ARWVT)‎‏ نسبت سیاهک پنهان معمولی گندم
نتایج حاصله از آمار برداریها پس از تجزیه و تحلیل آماری مشخص نمود بین تیمارها پس از سه ماه انبارداری در سطح احتمال 1 و 5 % اختلاف معنی داری وجود دارد و از نظر تاثیر در کاهش میزان پوسیدگی میوه مرکبات تیمار سیتراسول ‏‎A‎‏ نسبت به سایر تیمارها برتری معنی داری نشان داد.


بررسی میزان مقاومت ارقام مختلف نخود تیپهای کابلی( روشن ) و دیسی ( تیره ) به کرم قوزه نخود و عکس العمل آنها نسبت به عامل بیماریزای خاکزی و برق زد


استفاده از اثر درجه حرارت موثر روزانه در تعیین زمان مبارزه ی شیمیایی با کرم سیب در منطقه ی سپیدان


60 out of 100 based on 15 user ratings 1040 reviews

ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود ( کابلی و دسی) به کرمهای قوزه نخود در شرایط مزرعه و بصورت کشت انتظاری
بیولوژی پوسیدگی و مرگ جوانه مرکزی درختان خرما
بررسی ویرولانس و فاکتورهای بیماریزایی سیاهک پنهان معمولی با عامل ‏‎Tilletia Laevis‎‏ و سیاهک پنهان پا کوتاه گندم با عامل ‏‎Tilletia Controversa‎‏ د رمن
بررسی اجزای مقاومت در چند رقم و لاین گندم دیم نسبت به دو نژاد قارچ ‏‎Pucciina striiformis f.sp. tritici‎‏ عامل بیماری زنگ زرد گندم در مزرعه و شرایط گلخانه
بررسی فرمونهای جنسی سنهای سبز پسته. Brachynema spp در استان کرمان
بررسی مقدماتی سن جدید از خانواده Miridae آفت جدید پسته در استان کرمان
شناسایی عامل و بررسی عوامل موثر بر عارضه ریزبرگی درختان پسته (قرمز) از دیدگاههای بیماریهای گیاهی، تغذیه و آبیاری
شناخت و ارزیابی بیماریهای شایع انباری مرکبات و اثر گرما درمانی و پوشش پلی اتیلنی بر روی کنترل بیماریها و عمر انباری مرکبات
شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده عارضه لکه پوست استخوانی (Endocarp lesion) در میوه پسته
استفاده از تله های جلب کننده شیمیایی جهت نظارت و شکار انبوه مگس گیلاس- طرح کاهش سموم
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*