بررسی و مقایسه اثر چند قارچکش گرانول علیه بیماری بلاست


بررسی و مقایسه اثر چند قارچکش گرانول علیه بیماری بلاست
دو نوع قاچ کش گرانول پروبنازول 8%، پیروکیلون 5% هر کدام در دو دز در کنترل بیماری بلاست در مزرعه مورد آزمایش برنامه گرفتند در دو قارچکش سبب کاهش بیماری و افزایش محصول نسبت شاهد شدند اما اثر قارچکش پیروکیلون بهتر بود.


شناسایی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک موثر بر رقابت بین گندم و علفهای هرز


بررسی واکنش ارقامی از گندم نان ، دوروم و جو نماتد گال زای گندم


72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews

بررسی روشهای تکثیر و تولید انبوه سن های شکاری ‏‎Orius spp‎‏ و کاربرد آنها به منظور کنترل تریپس پیاز و نباتات زینتی در قالب یک مدیریت تلفیقی
بررسی تاثیر ماده بیولوژیک ‏‎B. th.‎‏ ساخت داخل روی گرم کپسول خوار نخود ‏‎Heliothis spp.‎‏
تحقیق روی شناسایی و کنترل تلفیقی بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در مناطق آلوده کشور
بررسی اثر سم جدید آوا نت 15 درصد‏‎SC‎‏ در کنترل کرم قوزه پنبه
بررسی بیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری آنتراکنوز گردو در ایران ( ملی )
بررسی اومایت با فرمولاسیون جدید علیه کنه قرمز اروپایی و کنه تارتن
بررسی وضعیت بیماریهای باکتریایی سیب زمینی
بررسی امکان محلولپاشی توام با اوره و علف کشهای رایج گندم
شناسایی سویه ها و پراکندگی باکتری مولد سوختگی برگ گندم در استان کهگیلویه و بویر احمد و واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به آنها
بررسی امکان بروز مقاومت در یولاف وحشی به گراس کشها در مزارع گندم
افزایش تولید ‏‎HBS Ag‎‏ درگیاه ساختارهای جدید بیان ژن
بررسی بروز بیماری سفیدک داخلی توتون و سیر تحول آن در مناطق توتونکاری مازندران و گلستان و اجرای طرح آسورتیمان پیژکرستا
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*