بررسی نماتد مولد سیست چغندرقند و روش های مدیریت کنترل آن در ایران


بررسی نماتد مولد سیست چغندرقند و روش های مدیریت کنترل آن در ایران
در طی 6 سال با جمع آوری حدود 650 نفوذ خاک و ریشه از مزارع چغندرقند هستان اصفهان نقشه آلودگی به نماتدی به همراه فهرست مزارع آلوده به نماتد بدست آمده هست .


بررسی امکان محلولپاشی توام با اوره و علف کشهای رایج گندم
نماتد چغندرقند علاوه بر چغندرقند به گیاهان دیگری نیز حمله میکند که بر این پايه حدود 13 گیاه میزبان دیگر شناسایی شده .


شناسایی سویه ها و پراکندگی باکتری مولد سوختگی برگ گندم در استان کهگیلویه و بویر احمد و واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به آنها
بیولوژی نماتد در شرایط مزرعه در منطقه مهتاب اصفهان کار شده و نماتد دارای سه نسل کامل و یک نسل ناقص هست.


بررسی امکان بروز مقاومت در یولاف وحشی به گراس کشها در مزارع گندم
بیشترین میزان خسارت نماتد مربوط به نسل دوم نماتد هست .


افزایش تولید ‏‎HBS Ag‎‏ درگیاه ساختارهای جدید بیان ژن
بر روی روشهای کنترل نماتد مانند هستفاده از گیاهان غیرمیزبان نماتد و گیاهان تله نیز کار شده و بر پايه الگوهای مناسب تناوب و بدست دوره تناسب و گیاهان تله مناسب نماتد بدست آمده هست.


بررسی بروز بیماری سفیدک داخلی توتون و سیر تحول آن در مناطق توتونکاری مازندران و گلستان و اجرای طرح آسورتیمان پیژکرستا


آسورتیمان پیژکرستا به منظور بررسی بیماری پژمردگی باکتریایی توتون (Gran vill wilt)


60 out of 100 based on 55 user ratings 830 reviews

بررسی بیماری زایی جدایه های قارچ فوزاریوم (Fusarium sp) از انگل گل جالیز
بررسی تاثیر بازامید گرانول بر کنترل علفهای هرز خزانه نشاء توتون
بررسی تاثیر بازامید گرانول بر کنترل علف های هرز خزانه نشاء توتون
بررسی امکان رفع کلروز آهن در درختان مرکبات با روش چالکود
نقش نماتدهای بیماریزا خاک مزارع پنبه استان گلستان در افزایش شاخص بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه
بررسی تحمل ارقام مختلف کلزا به نماتد مولد سیست چغندرقند در استان خراسان
همبستگی بین تراکم مایه (اینوکلوم) قارچ Verticillium dahliae و شاخص بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه در مزارع استان گلستان
بررسی و ارزیابی مقاومت کلونهای بومی و تعدادی از کلونهای خارجی چای به نماتد زخم ریشه
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*