بررسی تاثیر پوششهای محافظ خوشه بر خواص کیفی کاهش خسارت ناشی از زنبورها و سوسکهای کارپوفیلوس بر روی ارقام تجارتی خرمای ایران


بررسی تاثیر پوششهای محافظ خوشه بر خواص کیفی کاهش خسارت ناشی از زنبورها و سوسکهای کارپوفیلوس بر روی ارقام تجارتی خرمای ایران
نمونه برداری از تمام تکرارها (96 خوشه) به میزان 15 عدد و میوه خرما از هر خوشه صورت گرفته و جهت آزمایشات کیفی (تعیین قند، غلظت و گوگرد و 000 ) به مرکز تحقیقات هرمزگان ارسال گردید و همچنین تعداد 50 عدد میوه خرما ازهر تکرار جهت ارزیابی خسارت سوسکهای کارپوفیلوس بطور تصادفی انتخاب و تعیین خسارت شد.


مطالعات و بررسیها آسیب شناسی عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند و تعیین مقاومت نسبی ژرم پلاسم چغندرقند به عامل غالب مولد پوسیدگی ریشه


بررسی در خزانه بین المللی بیماری پژمردگی فوزاریومی لاینهای نخود در سال زراعی 78- 1377 در شرایط دیم


60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews

شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مزارع گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎GIS‎‏
تعیین نژادهای قارچ Fusarium oxysporum عامل بوته زردی نخود در چندین استان غرب کشور
بررسی و شناسایی بذور علفهای هرز مزارع گندم و جو سه استان فارس- خراسان و خوزستان
تعیین بحرانی ترین زمان رقابت علفهای هرز در چغندرقند
جمع آوری و شناسایی و مطالعه تاکسونومیک قارچهای پلئوروتوئید در ایران
بررسی توام اثرات زمان از بین بردن اندامهای هوایی و برداشت بر عملکرد و سلامت غده های بذری سیب زمینی
بررسی اثرات عمق کاشت و آبیاری تابستانه بر عملکرد زعفران و نوسانات جمعیت کنه R. robini عامل پوسیدگی پیاز زعفران در شهرستان گناباد
بررسی تاثیر گرما در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار در انبار
بررسی واکنش های محافظ مرکبات در مقایسه با ترکیبات شیمیائی توصیه شده
بررسی فاکتورهای بیماریزایی در عامل بیماری زنگ زردگندم Puccinia Striiformis در مناطق مختلف کشور با کاشت Trap nurseries
برآورد میزان خسارت بیماری سپتوریوز در مراحل مختلف رشد گندم
ارزیابی آزمایشگاهی اثرات جانبی سه نوع آفتکش بر روی کنه شکارگرPhytoseiulus persimilis
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*