بررسی امکان کنترل بیولوژیک پوسیدگی اسکلروتینای کلزا با استفاده از میکرو ارگانیسمهای آنتاگونیست در شرایط آزمایشگاه و گلخانه


بررسی امکان کنترل بیولوژیک پوسیدگی اسکلروتینای کلزا با استفاده از میکرو ارگانیسمهای آنتاگونیست در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
در سال اول اجرای طرح مجموعا 28 جدایه قارچ و باکتری اونتاگونیست از گلبرگهای کلزا و خاک مزارع در هستان زنجان و مازندران جدا سازی گردید که 19 جدایه اونها باکتری 96 جدایه را قارچهای اونتاگونیست تشکیل می داد.


بررسی امکان کنترل زراعی- شیمیایی و تلفیقی سرخرطومی تخمدان شبدر و تاثیر آن روی اجزای عملکرد شبدر بذری برسیم در خوزستان
آزمایش باکتریهای روی محیط کشتهای CZA, PDA, NA منجر به انتخاب 3 جدایه قارچ اونتاگونیست در شرایط آزمایشگاه برتر گردید.


بررسی بیماریهای برگی سورگوم و تعیین مقاومت چند رقم سورگوم نسبت به عامل غالب بیماری
آزمایشات گلخانه ای مشروع گردیده و آزمایشات مربوط به شناسایی باکتریها و قارچهای اونتاگونیست نیز در دست اجرا می باشد.


تاثیر آلودگی سفیدک سطحی گندم در مراحل رشد گندم روی عملکرد و اجزاء عملکرد


بررسی مقاومت ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سیتوریوز برگ در نقاط مختلف ایران


72 out of 100 based on 17 user ratings 842 reviews

بررسی کارآیی قارچ (Metarhizum anisopliae) در کنترل شته مومی کلزا
بررسی منابع مقاومت به سفیدک سطحی در توده های جو بومی
ارزیابی مقاومت توده های بومی پیاز نسبت به بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه فوزاریومی
تهیه کیت بررسی تشخیص بیماری جاروی جادوگر مرکبات و مقایسه عوامل فیتوپلاسمایی و بیماریزای گیاهان در ایران بر اساس روشهای مولکولی
تعیین مشخصات پروتئینی، مولکولی و آفت کشی ایزوله های باسیلوس ترونژین سیس ایرانی و تولید نیمه صنعتی حشره کش میکروبی بر پایه آن
ایجاد مقاومت به قارچ فوزاریم و آلترناریا در زیره سبزه با استفاده از ژن ‏‎gox‎‏
تراریزش نخود معمولی برای ایجاد مقاومت به کرم پیله خوار
تعیین تنوع ژنتیکی قارچ ‏‎Rhizoctonia solani‎‏ عامل بیماری شیت بلات برنج در کشور و بررسی اثر پاتوتایپهای قارچ بر ارقام تجاری تراریخته برنج
مطالعه اثرات تغییر دما و رطوبت بر روی ترک خوردگی پوست سبز پسته
بررسی اثرات چند ماده شوینده بر روی جمعیت آفت پسیل معمولی پسته، خاک و گیاه
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*