بررسی تحمل واریته های لوبیا به رقابت علفهای هرز


بررسی تحمل واریته های لوبیا به رقابت علفهای هرز
به منظور بررسی توانائی رقابت ژنوتیپهای لوبیا با علفهای هرز.


تهیه کیت بررسی تشخیص بیماری جاروی جادوگر مرکبات و مقایسه عوامل فیتوپلاسمایی و بیماریزای گیاهان در ایران بر اساس روشهای مولکولی
شناسائی صفات موثر در رقابت با علفهای هرز و میزان همبستگی اونها با عملکرد ، 10 ژنوتیپ لوبیا مورد ارزیابی برنامه گرفتند.


تعیین مشخصات پروتئینی، مولکولی و آفت کشی ایزوله های باسیلوس ترونژین سیس ایرانی و تولید نیمه صنعتی حشره کش میکروبی بر پایه آن
این طرح بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد.


ایجاد مقاومت به قارچ فوزاریم و آلترناریا در زیره سبزه با استفاده از ژن ‏‎gox‎‏
فاکتور اصلی در دو سطح شامل شاهد بدون کنترل علفهای هرز و تیمار کنترل کامل علفهای هرز، فاکتور فرعی در 10 سطح شامل 10 ژنوتیپ لوبیا سفید دانشکده، دهقان، لوبیا قرمز ناز، گلی و لوبیا چیتی محلی خمین، تلاش، COS16.G14083، محلی الیگودرز، Aruacano بودند.


تراریزش نخود معمولی برای ایجاد مقاومت به کرم پیله خوار
لوبیا چیتی محلی الیگودرز و لوبیا قرمز گلی بیشترین تحمل را از نظر عملکرد نشان دادند.


تعیین تنوع ژنتیکی قارچ ‏‎Rhizoctonia solani‎‏ عامل بیماری شیت بلات برنج در کشور و بررسی اثر پاتوتایپهای قارچ بر ارقام تجاری تراریخته برنج


مطالعه اثرات تغییر دما و رطوبت بر روی ترک خوردگی پوست سبز پسته


54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews

بررسی اثرات چند ماده شوینده بر روی جمعیت آفت پسیل معمولی پسته، خاک و گیاه
بررسی و تعیین ارقام پسته اهلی ‏‎P.vera‎‏ به نماتدهای مولد غده ریشه ‏‎Meloidogynespp‎‏
جداسازی و تعیین پراکندگی ‏‎Verticillium dahliae‎‏ عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلومی پسته و بیماری زایی جدایه روی پایه های متداول در پسته کاریهای کشو
بررسی فرمون های جنسی سن های سبزپسته ‏‎Brachynema SPP‎‏ در استان کرمان
شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده عارضه لک پوست استخوانی (‏‎Endocarp lesion‎‏) در میوه پسته
بررسی پراکندگی و بیولوژی سوسک شاخک بلند، آفت جدید پسته و بنه در رویشگاههای درختان بنه و مناطق پسته کاری استان کرمان
بررسی تاثیر حذف علفهای هرز و بقایای گیاهی در زمستان بر روی جمعیت و پسیل معمولی پسته در بهار
بررسی نوسانات جمعیت زنبور پسیلافاگوس در شرایط طبیعی با تاکید بر جمعیت میزبان، اثر هایپرپارازیتوئیدها و رقابت با سایر دشمنان طبیعی
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*