بررسی تاثیر سموم شیمیایی و مواد بیولوژیک روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی


بررسی تاثیر سموم شیمیایی و مواد بیولوژیک روی کرم میوه خوار گوجه فرنگی
طرح مورد نظر ابتدا در کشت بهاره اجرا گردید که به علت عدم آلودگی گوجه فرنگی به آفت مزبور تیمارها اعمال نشد.


بررسی نوسانات جمعیت زنبور پسیلافاگوس در شرایط طبیعی با تاکید بر جمعیت میزبان، اثر هایپرپارازیتوئیدها و رقابت با سایر دشمنان طبیعی
در کشت تابستانه پس از آلوده شدن گیاهان به آفت، تیمارهای اعمال و یادداشت برداریهای مورد نظر انجام شد ولی بدلیل اهمیت این آفت در هستان خوزستان مقدمات لازم جهت اجرای طرح در کشت بهاره بعد نیز آماده گردید تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.


شناسایی نژادهای فیزیولوژیک قارچ عامل بیماری زنگ آفتابگردان (‏‎Puccima helianthi‎‏) در ایران و بررسی مقاومت ژرم پلاسم آفتابگردان به این بیماری


بررسی زیست شناسی و شرایط موثر در نوسانات فصلی گونه های غالب عسلک پنبه در مناطق پنبه کاری ایران


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

مقایسه آلودگی رقم تراریخته ‏‎B.T.cotton‎‏ با ارقام تجارتی کشور نسبت به کرم قوزه پنبه
تعیین تاثیر حشره کش جدید کروزر بصورت ضدعفونی بذر علیه آفات اوائل فصل پنبه
بررسی تاثیر علفکشهای متداول پنبه بر پاتوژنهای خاکزاد در منطقه گرگان
بررسی پراکندگی بیماری بلایت باکتریایی پنبه ناشی از ‏‎Xanthomanas axanopdis PV malvacearum‎‏ در مناطق پنبه کاری کشور
تاثیر توام قارچکشها و حشره کشهای متداول ضدعفونی بذر بر جوانه زنی و مرگ گیاهچه پنبه
ارزیابی و مقایسه کارآیی دزهای مختلف فرمون جنسی کرم قوزه فرموله داخل در شرایط صحرائی
جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی عسلک و نقش آنها در نوسانات جمعیت عسلک پنبه
بررسی تفاوت آلودگی ارقام در دست معرفی جدید پنبه به کنه های تارتن در مناطق گرگان، مغان و خراسان
بررسی فون نماتدهای پارازیت غلات در ایران
نماتدهای انگل گیاهی درختان خرما در جنوب ایران
ارزیابی تاثیر کنه کش اورتوس در مقایسه با سایر سموم کنه کش علیه کنه نقره ای مرکبات در مازندران
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*