تاثیر زمان (مراحل فنولوژیکی علف هرز) و کاربرد علفکشها در کنترل علف هرز شیرین بیان در آیش

بررسی امکان کنترل تلفیقی بیماری شانکر باکتریایی مرکبات جنوب ایران
پراکندگی جغرافیائی دامنه میزبانی و ناقلین ‏‎CABYV‎‏و نقش آن در عارضه زردی کدوئیان (خربزه-کدو) در برخی از مناطق ایران
ارزیابی مقاومت نسبی برخی ارقام تجارتی گیلاس به شانکر باکتریایی و بررسی مارکرهای بیوشیمیایی مقاومت
کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی با استفاده از سموم سیستمیک جذبی از ریشه و غده
تعیین نژادهای قارچ ‏‎Fusarium oxysporum‎‏ عامل بوته زردی نخود در چندین استان غرب کشور
بررسی قارچهای خاکزاد عامل بیماری طوقه و ریشه جو در استانهای مختلف
جمع آوری و شناسایی تعیین تراکم جمعیت نماتدهای زیان آور انگل داخلی سیب زمینی
بررسی وضعیت آلودگی درختان مادری زیتون به عوامل خسارتزای قارچی باکتریایی و ویروسی در استانهای مختلف کشور
بررسی روشهای کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیماری ‏‎TVLCV‎‏ در مناطق مهم کاشت گوجه فرنگی
آزمایش و مقایسه اثر چند قارچکش جدید علیه بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم به طریق ضدعفونی بذر
بررسی اثر چند قارچکش جدید بر علیه سیاهک پنهان گندم به طریقه ضدعفونی بذر
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*