شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پرکنش علفهای هرز گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎GIS‎‏


شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پرکنش علفهای هرز گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎GIS‎‏
به منظور شناخت دقیق فلور علفهای هرز گندم و جو آبی در هستان چهارمحال و بختیاری اینطرح در شهرستانهای پنج گانه هستان به مرحله اجرا در آمد.


تعیین نژادهای قارچ ‏‎Fusarium oxysporum‎‏ عامل بوته زردی نخود در چندین استان غرب کشور
مطابق روش تحقیق در هر شهرستان تعدادی مزرعه گندم و جو انتخاب و نمونه برداری و یادداشت برداری از علفهای هرز انجام گرفت.


بررسی قارچهای خاکزاد عامل بیماری طوقه و ریشه جو در استانهای مختلف
تعدادی از نمونه ها جهت شناسایی به موسسه ارسال گردید.


جمع آوری و شناسایی تعیین تراکم جمعیت نماتدهای زیان آور انگل داخلی سیب زمینی


بررسی وضعیت آلودگی درختان مادری زیتون به عوامل خسارتزای قارچی باکتریایی و ویروسی در استانهای مختلف کشور
نمایه ها:


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews

بررسی روشهای کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیماری ‏‎TVLCV‎‏ در مناطق مهم کاشت گوجه فرنگی
آزمایش و مقایسه اثر چند قارچکش جدید علیه بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم به طریق ضدعفونی بذر
بررسی اثر چند قارچکش جدید بر علیه سیاهک پنهان گندم به طریقه ضدعفونی بذر
آزمایش چند علفکش جدید در کنترل علفهای هرز با تاکید بر کنترل خردل وحشی در مزارع کلزا
آزمایش چند نوع علفکش جدید کلزا با تاکید روی کنترل خردل وحشی
بررسی بیماریهای ویروسی کدوئیان در استان سیستان و بلوچستان
روش های مختلف کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیماری ‏‎TVLCV‎‏ در مناطق مهم کشت گوجه فرنگی در ایران
بررسی و مقایسه اثر قارچکش استروبی یا سموم متداول در ایران جهت کنترل سفیدک سطحی مو
ارزیابی تاثیر حشره کش جدید تیامتوکسام (‏‎Cruiser 350 Fs‎‏) علیه آفات اول فصل ذرت به روش ضدعفونی بذر
شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مزارع گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎GIS‎‏
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*