بررسی واکنش ارقامی ازگندم نان، گندم دوروم و جوجه نماتد گالزای گندم


بررسی واکنش ارقامی ازگندم نان، گندم دوروم و جوجه نماتد گالزای گندم
ر ابتدای سال 1379 نمونه های گندم خریداری شده از مراکز خرید گندم سراسر سر هستان خوزستان جمع آوری شده و میزان آلودگی اونها با گال نماتد مشخص گردید.


شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مزارع گندم و جو آبی اراضی کشاورزی ایران با استفاده از ‏‎GIS‎‏
سپس طبق روال سالهای گذشته طرح بررسی واکنش مقاومت در آزمایش گلدانی در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز به اجرا درآمد (هموقت با کشت گندم در هستان خوزستان) و هم اکنون مراحل داشت خود را می گذراند تا در بهار سال 1380 میزان آلودگی تیمارهای مختلف مشخص و تجزیه و تحلیل آماری برای اونها صورت گرفته و نقل نهایی طرح تهیه گردد.


شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مزارع گندم و جو آبی کشور با استفاده از ‏‎GIS‎‏


آزمایش اثر چند قارچکش درکنترل بیماری سیاهک آشکار گندم


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews

بررسی کارآیی فرمولاسیون جدید علفکش کلرید ازون (50% اس سی) در مزارع چغندرقند
ارزیابی مقاومت نسبی پنج رقم و پایه از درختان هسته دار به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی
تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در سیب زمینی
مقایسه چند قارچکش درمبارزه با بیماری سفیدک سطحی چغندرقند
انتقال مقاومت به نماتدمولد سیت چغندرقند از گونه ‏‎B.Maritima‎‏ به چغندرقند
بررسی عوامل اقلیمی موثر در ایجاد اپیدمی بیماری سیاهک ناقص گندم بمنظور پیش آگهی موقع مناسب سمپاشی
طرح بررسی امکان محلولپاشی توام کودهای ریزمغذی و سموم (افت کش و علف کش) روی گندم
شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مزارع جو و گندم آبی با استفاده از ‏‎GIS‎‏
شناسایی و تعیین تراکم و مراحل فنولوژی علف های هرز غالب در مزارع کلزا
بررسی و شناسایی عوامل بیماریزای قارچی کلزا در مناطق مختلف کشور و تعیین اهمیت آنها
تعیین نژادهای فیزیولوژیک قارچ (‏‎Tilletia.laevis‎‏) عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در خراسان
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*