بررسی مقدماتی حشرات زیان آور گردو در چهار چوب مبانی مدیریت تلفیقی آفات


بررسی مقدماتی حشرات زیان آور گردو در چهار چوب مبانی مدیریت تلفیقی آفات
در این بررسی جمع آوری و شناسایی آفات درختان گردو مورد بررسی برنامه گرفت برای جمع آوری از نصب تله های فرمونی در سطح باغ و بازدید هفتگی باغات منطقه شهرستان تویسرکان هستفاده شد بررسی دو ساله نشان داد که آفات منطقه عبارتند از کرم سیب، کرم به، کنه گالی گردو، پروانه فری، پروانه زنبور مانند شپشک واوی، شته گردو، زنجرک و کلاغ که در بین حشرات نامبرده شده بیشترین تراکم طی دو ساله گذشته مربوط به شته های گردو و کنه گالی بوده هست و از نظر خسارت به میوه، کرم سیب بیشتر از کرم به میباشد.


بررسی قارچهای خاکزاد عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه جو
در میان پروانه های چوبخوار، پروانه زنبور مانند و پروانه فری خیلی محدود به درختان گردوی منطقه خسارت می زنند و بیشتر در باغاتی یافت می شوند که اصول باغداری مثل کوددهی و آبیاری مناسب در اونها رعایت نشده هست.


بررسی و تعیین مناسبترین روش برداشت و تهیه انجیر خشک همراه با مطالعه زندگی و روش مبارزه غیرشیمیائی با شب پره هندی


بررسی تاثیر حشره کش جدید آپلو علیه شپشکهای مرکبات (ستاره ای بالشک و پردار قهوه ای) در مقایسه با حشره کشهای متداول در مازندران


86 out of 100 based on 46 user ratings 1346 reviews

شناسایی تعیین تراکم و فنولوژی علفهای هرز غالب در مزارع کلزا
تعیین پراکندگی و اهمیت بیماری ‏‎Take- all‎‏ در مناطق مختلف کشور
مقایسه چند قارچکش در مبارزه با سفیدک سطحی چغندرقند
بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد سیستی غلات ‏‎Heterodera avenae‎‏
بررسی قارچهای خاکزاد و عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم و تعیین میزان خسارت اقتصادی آنها
پراکندگی جغرافیایی، دامنه میزبانی و ناقلین ‏‎CABYV‎‏ و نقش آن در عارضه زردی کدوئیان (خربزه- کدو) در برخی از مناطق ایران
شناسائی ناقلین احتمالی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان در مزارع سیب زمینی کشور
روش مختلف کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیماری TYLCV در مناطق مهم کشت گوجه فرنگی در ایران
بررسی و اهمیت اقتصادی سرشاخه خوار هلو روی بادام و جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی آن
کنترل رستنیهای مزاحم قبل از برداشت گندم
پراکنش و تنوع بیماریهای باکتریایی برگ چغندرقند در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*