بررسی تاثیر چند حشره کش میکروبی و شیمیایی بر روی لاروهای شب پره زمستانی در زراعت نخود دیم

مقایسه چند قارچکش در مبارزه با سفیدک سطحی چغندرقند
بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد سیستی غلات ‏‎Heterodera avenae‎‏
بررسی قارچهای خاکزاد و عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم و تعیین میزان خسارت اقتصادی آنها
پراکندگی جغرافیایی، دامنه میزبانی و ناقلین ‏‎CABYV‎‏ و نقش آن در عارضه زردی کدوئیان (خربزه- کدو) در برخی از مناطق ایران
شناسائی ناقلین احتمالی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان در مزارع سیب زمینی کشور
روش مختلف کنترل خسارت و جلوگیری از اشاعه بیماری TYLCV در مناطق مهم کشت گوجه فرنگی در ایران
بررسی و اهمیت اقتصادی سرشاخه خوار هلو روی بادام و جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی آن
کنترل رستنیهای مزاحم قبل از برداشت گندم
پراکنش و تنوع بیماریهای باکتریایی برگ چغندرقند در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری
بررسی امکان دخالت عوامل فیتوپلاسمی و باکتریهای بیماریزا در ایجاد عارضه خشکیدگی خوشه خرما
بررسی قارچهای عامل خشکیدگی خوشه خرما و مطالعه خاصیت توکسی ژنیک آنها
بررسی تغییرات آنزیمهای اکسیداتیو و فرآورده های آنها با عارضه خشکیدگی خوشه خرما
شناسایی، تعیین تراکم و فنولوژی علفهای هرز غالب در مزارع کلزا
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*