کنترل شیمیایی نماتد مولد زخم ریشه درختان گیلاس در مغان


کنترل شیمیایی نماتد مولد زخم ریشه درختان گیلاس در مغان
نماتد مولد زخم ریشه گیلاس در نمونه برداریهایی که در سال 1374 و 1375 در نمونه برداریهایی که از خاک و ریشه درختان گیلاس در خصوص عارضه خشکیدگی باغات میوه کشت و صنعت و دامپروری مغان بعمل آمد جدا گردید.


بررسی وضعیت علفهای هرز در شرایط کم آبیاری تنظیم شده در سیستم کشت خشکه کاری برنج رقم طارم
جهت کنترل نماتد طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار شاهد سموم (نماکور 100 و 200 گرم، راگبی 100 و 200 گرم) بهمراه شاهد در 6 تکرار اجرا گردید.


بررسی صحرائی تاثیر سدهای تاخیری پاره سنگی در خصوصیات هیدرولیکی و رسوبی جریانات سیلابی (رودخانه حاجی عرب- قزوین)
مقادیر مختلف سموم در دو نوبت (1- اواخر اسفند 2- سپس برداشت محصول) پای سایه انداز درخت مصرف گردید و سپس مصرف آبیاری شدند.


اندازه گیری میزان آزادیراختین درختان چریش در مناطق مختلف ایران به لحاظ شناسایی درختان برتر جهت تکثیر انبوه به همراه مطالعات تاکسونومیکی
نتایج حاصل از آمار برداریها و هستخراج نماتدها از خاک و ریشه نشان داد که سموم مصرفی در مقادیر توصیه شده نتوانسته جمعیت نماتد را بطور معنی داری نسبت به شاهد کاهش دهد و در وضعیت رشد ظاهری درختان گیلاس تغییرات محسوسی بدهد.


تعیین نوع ومشخصات سویه های ویروس تریستزای مرکبات در حال انتقال با شته ناقلین در کانون اصلی آلودگی (باغ مهدشت ساری)در منطقه شمالی کشور
در یادداشت برداری از ریشه درختان کنده شده مشاهده شد که ریشه کلیه درختان آلودگی متوسط تا شدید نسبت به گال باکتریایی Agrpbacterium tumefaciens داشتند.


مطالعه مقاومت در ارقام و لاینهای مختلف چغندرقند نسبت به شته ریشه در بروجرد
و این مسئله نقش باکتری را در خشکیدگی گیلاس بیش از نماتد روشن ساخت.


بررسی تاثیر ایمیدا کلوپراید در کنترل زنجرک خرما به روش اختلاط در خاک


شناسایی سویه های ویروس تریستزای مرکبات در حال انتقال با شته ناقل در مناطق مختلف و مطالعه ارتباطات بیولوژیکی و مولکولی آنها با سویه های انتقا


78 out of 100 based on 53 user ratings 878 reviews

بررسی تاثیر پوسیدگی ریزوکتونیایی بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند
جداسازی تعیین گرده آناستوموزی و بیماریزایی جدایه های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران
بررسی میزان دژنراسیون ویروس کوتولگی سیب زمینی در غده های بذری تعدادی از ارقام سیب زمینی در چندین ایستگاه تولید بذر سیب زمینی
بررسی تاثیر پوسیدگی پیتیومی بر کیفیت و کمیت محصول چغندرقند
بررسی کارآیی روشهای مبارزه غیر شیمیائی در عملکرد و تقلیل جمعیت تریپس پیاز با توجیه اقتصادی
مطالعه تغییرات جمعیت و مقایسه روشهای کنترل شیمیایی، مکانیکی، زراعی جوندگان در مزارع یونجه
بررسی ارتباط تغییرات آنزیمهای اکسیدانیو و فرآورده های آنها، عارضه خشکیدگی خوشه خرما
How does the Mac Web Dash board app work?
Basic questions about Assembly and Macs
grab frequent username from 'last' command in unix - with exceptions
Accessing OS X / UNIX environment variables in Emacs minibuffer
How can I compile object code for the wrong system and cross compiling question?
Setting up an ftp server on OSx server edition
Emacs 23 on OS X - use multiple instances or emacsclient?
Does Mac X11 have the XTEST extension?
Access audio from any application on Mac OS X
Where is cocoa-sharp in Mono
*